skip to main content

Buddion Staff

Pam gweithio i ni?

 

Wel, mae bodlonrwydd yn eich swydd a helpu ein cwsmeriaid yn rhesymau mawr, ond cynigiwn lawer o fuddion ychwanegol i’n staff hefyd. Mae rhai ohonynt yn gyffredin, ond efallai bydd rhai ohonynt yn eich synnu hefyd.

Mae ein hamgylchedd gwaith anffurfiol a chyfeillgar yn adlewyrchu ein cred fod gweithle hapus yn un mwy cynhyrchiol. Byddwn yn cyflogi pobl sydd ag agwedd gadarnhaol, sy’n wir am helpu ein cwsmeriaid, ac a fydd bob amser yn chwilio am ffyrdd i wella’r gwasanaethau a gynigiwn. Rydym yn annog datblygiad personol a phroffesiynol helaeth ac amrywiol.

Mae ein telerau ac amodau cyflogaeth ardderchog yn seiliedig ar ymrwymiad i les cyflogeion, wedi’i gefnogi gan bolisïau cyfeillgar i’r teulu.

Rydym yn cynnig:

 • Cyflog wedi’i feincnodi cystadleuol – ymrwymiad i dalu’r Cyflog Byw o leiaf
 • Gwyliau blynyddol hael o 22 diwrnod, yn ogystal â gwyliau banc a diwrnodau statudol ychwanegol
 • Mae CCM yn cydnabod 4 undeb llafur, rydym hefyd yn gweithio gydag undebau llafur i ddarparu cyllid i ddatblygu aelodau a staff
 • Mae staff yn gymwys i ymuno â’r Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol
 • Cynllun Oriau Hyblyg sy’n helpu cyflogeion i gadw cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith
 • Polisïau a gweithdrefnau sy’n gyfeillgar i’r teulu
 • Te, coffi a diod ffrwythau am ddim drwy gydol y diwrnod gwaith
 • Trefniadau Absenoldeb Arbennig
 • Tâl Salwch Galwedigaethol sef hyd at 6 mis o gyflog llawn a 6 mis o hanner cyflog (gan ddibynnu ar hyd gwasanaeth)
 • Pwyllgor Cymdeithasol sy’n trefnu nifer o ddigwyddiadau drwy gydol y flwyddyn gan gynnwys nosweithiau cwis a pharti Nadolig
 • Cynllun Beicio i’r Gwaith
 • Cynllun Aberthu Cyflog ar gyfer Car
 • Talebau Gofal Plant wedi’u darparu gan Computershare
 • Talu un tanysgrifiad proffesiynol i bob cyflogai (yn amodol ar ei berthnasedd i’r swydd)
 • Prawf llygaid am ddim ac unedau arddangos gweledol / sbectol diogelwch
 • Aelodaeth hamdden â disgownt gyda darparwyr lleol
 • Cynllun Awgrymiadau Staff Cwbl Ymroddedig
 • Cynllun disgownt Ffôn Symudol gan EE
 • Grŵp Gwell Iechyd yn y Gwaith sy’n canolbwyntio ar iechyd a lles drwy amryw weithgareddau gan gynnwys hybu ymwybyddiaeth a phrofion staff
 • Tâl Mamolaeth/Tadolaeth a Mabwysiadu Galwedigaethol
 • Rhaglen Cymorth Cyflogeion gan BUPA
 • Addewid sgiliau sylfaenol cyflogwr
 • Ymrwymiad i amlsgilio ein crefftwyr
 • Cymorth i Ddatblygiad Proffesiynol sy’n berthnasol i’r rôl a’r sefydliad

Gweithle

 • Grŵp Ymgynghori â Staff Bob Deufis
 • Gweithio gyda’r dechnoleg ddiweddaraf
 • Amgylchedd cadarnhaol a chyfeillgar
 • Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd Blynyddol i’r Staff
 • Cyflogwr Cyfle Cyfartal