skip to main content

Eich Cyfrifoldebau Tenantiaeth

 

A chithau’n un o denantiaid Cartrefi Cymoedd Merthyr, byddwch yn cael cytundeb tenantiaeth, sy’n rhestru’ch hawliau a’ch cyfrifoldebau chi’r tenant. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau am eich tenantiaeth gyda ni, cysylltwch â ni neu’ch Swyddog Tai.

Cofiwch: Mae angen ichi roi gwybod inni ar unwaith am unrhyw newid yn eich amgylchiadau.

 

Mathau o Denantiaeth

Mae dau fath o denantiaeth –

1. Byrddaliol Sicr (Tenantiaid newydd)

Os ydych yn denant newydd, byddwch ar denantiaeth Fyrddaliol Sicr am 12 mis. Cyhyd â’ch bod wedi cynnal y denantiaeth mewn modd boddhaol yn ystod y 12 mis, bydd y denantiaeth yn troi’n awtomatig wedyn yn denantiaeth sicr ar y dyddiad 12 mis ers dyddiad dechrau’r denantiaeth.

2. Tenantiaeth Sicr

Trowch at eich cytundeb tenantiaeth i gael gwybod rhagor, neu cysylltwch â’ch Swyddog Tai Ardal.

 

Eich Hawliau a’ch Cyfrifoldebau

Pwysig: Nid oes gan denantiaid Byrddaliol Sicr yr un hawliau â Thenantiaid Sicr – trowch at eich cytundeb tenantiaeth am fanylion llawn.

Eich hawliau

Mae gennych chi’r tenant hawliau penodol sy’n cael eu hegluro’n llawn yn y cytundeb tenantiaeth. Cyn ichi arfer yr hawliau hyn, holwch a oes angen gofyn ein caniatâd neu beidio. Mae’r hawliau hyn yn cynnwys:

 • Hawl i feddiannu
 • Hawl i roi llety i letywyr neu is-osod eich cartref (Tenantiaid Sicr yn unig)
 • Hawl i wneud gwelliannau i gynnwys hawl i iawndal (Tenantiaid Sicr yn unig)
 • Hawl i atgyweirio
 • Hawl i ymgynghori
 • Hawl i gael gwybodaeth
 • Hawl i gyfnewid gan gynnwys cydgyfnewid (Tenantiaid Sicr yn unig)
 • Hawl i olyniaeth
 • Hawl i brynu’ch cartref (Tenantiaid Sicr yn unig)

 

Eich Cyfrifoldebau

Rhaid i bob tenant gydymffurfio â nifer o amodau tenantiaeth, sy’n cael eu hamlinellu yn y Cytundeb Tenantiaeth, gan gynnwys:

 • Talu’ch rhent mewn pryd
 • Rhoi gwybod am atgyweiriadau
 • Defnyddio’r eiddo yn unig gartref ac yn brif gartref i’ch hun
 • Caniatau mynediad
 • Cynnal a chadw’ch cartref a’ch gardd
 • Parcio
 • Defnyddio ardaloedd cymunedol
 • Anifeiliaid anwes

Cynnal a chadw eich cartref

Mae pob tenant yn gyfrifol am gynnal a chadw ei gartref.

Darllenwch ragor am fyw gyda ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich cyfrifoldebau fel tenant, rhowch alwad i ni ar 0800 085 7843.