skip to main content

Ein Cynlluniau Cysgodol

 

Mae gennym 6 chynllun cysgodol ym Merthyr Tudful a’r cylch. Cewch wybod rhagor am bob cynllun isod.

 

Cae’r Wern, Ynysfach, CF48 1AF

Mae’r cynllun yma wedi ei leoli yng nghanol gymuned dawel Ynysfach, ond mae’n agos iawn at ganol tref Merthyr Tudful. Mae ganddo 40 o fyngalos un ystafell wely, pob un â gwres canolog nwy. Gall trigolion mwynhau gweithgareddau cymdeithasol rheolaidd yn y lolfa gymunedol, ac yn ddiweddar mae patio newydd wedi ei osod felly gall trigolion mwynhau gweithgareddau awyr agored hefyd.

 

Horeb Close, Penydarren, CF47 9LL

Mae’r cynllun yma wedi ei leoli yn agos iawn i’r amwynderau lleol ym Mhenydarren ac mae o fewn pellter cerdded byr i’r prif lwybr bysiau ar gyfer y gwasanaethau lleol a’r rheini i Gaerdydd a Henffordd. Mae ganddo 28 o fyngalos un ystafell wely, pob un â gwres canolog nwy. Gall trigolion fwynhau ystod eang o weithgareddau yn eu lolfa gymunedol.

 

Greenwood Close, Twynrodyn, CF47 0SY

Mae’r cynllun yma wedi ei leoli yng nghanol stad Ystâd Keir Hardie yn Nhwyn ac yn agos i’r dref. Mae ganddo 27 o fyngalos un ystafell wely, pob un â gwres canolog nwy. Cafodd y lolfa gymunedol a’r patio eu hadnewyddu yn ddiweddar fel rhan o’n diwrnodau gwirfoddoli cymunedol.

 

Rhydfach, Pentrebach, CF48 4DJ

Mae’r cynllun yma wedi ei leoli ar gyrion Pentrebach ac o fewn pellter cerdded byr i’r llwybr bysiau i Ferthyr Tudful, Pontypridd a Caerdydd.The village of Pentrebach has a local shop and Post Office. Mae gan Pentrebach siop leol a swyddfa bost. Mae’r cynllun a 21 o fyngalos  un ystafell wely o amgylch y neuadd gymunedol.

 

Haven Close, Troedyrhiw, CF48 4HN

Er bod y cynllun hwn wedi ei guddio i ffwrdd oddi ar y briffordd, mae’n agos iawn i’r amwynderau lleol yn Nhroedyrhiw gan gynnwys siop, siop trin gwallt, siopau tecawê a Swyddfa’r Post ac mae ‘na safle bws gyferbyn. Mae ganddo 30 o fyngalos un ystafell wely, pob un â gwres canolog nwy.

 

Cwrt Santes Tydful, Caedraw, CF47 8HR

Mae’r bloc uchel yma o 58 o fflatiau un ystafell wely (pob un â gwres canolog nwy), wedi cael gwaith adnewyddu sylweddol. Mae golwg allanol yr adeilad wedi cael ei foderneiddio a’r  waliau allanol eu hinswleiddio. Mae’r fflatiau wedi cael ceginau, ystafelloedd ymolchi a gwaith trydan newydd.

Horeb Close, Sheltered Scheme

Eiddo sydd ar gael

Ewch i wefan Dewis Tai Merthyr i weld pa Dai Cysgodol sydd ar gael.

Os hoffech wybod rhagor am ein gwasanaeth Tai Cysgodol, cysylltwch â ni ar 01685 727772 neu 0800 085 7843.