skip to main content

Datblygu Staff

Rydym yn annog ac yn cefnogi cydweithwyr i ddatblygu’r sgiliau a’r wybodaeth i wneud eu gwaith a’i wneud yn dda, gan ein helpu i greu lleoedd lle mae pobl yn falch o fyw a gweithio.

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu’r gweithgareddau dysgu a datblygu gorau i’n holl staff er mwyn bodloni anghenion Cartrefi Cymoedd Merthyr, ein cwsmeriaid a chynorthwyo i ddatblygu cyflogeion unigol. Gwneir hyn drwy anghenion dysgu corfforaethol, dysgu penodol i faes busnes a dysgu unigol, a allai gynnwys cynllunio pecynnau hyfforddi pwrpasol neu gyrsiau ad hoc.

Mae’r holl gyflogeion newydd yn cael hyfforddiant am eu swydd a byddant yn cael:

  • Cyfnod cynefino, er mwyn i gyflogeion gael gwybod rhagor am y sefydliad, ein diwylliant a thai.
  • Fframwaith Rheoli Perfformiad, i gefnogi’r holl staff i ddatblygu eu sgiliau a’u galluoedd drwy gytuno ar amcanion mewn gwerthusiad blynyddol; ac mae staff yn cael eu cefnogi drwy drafodaethau un ac un misol â rheolwyr llinell.
  • Hyfforddiant Cydraddoldeb ac Amrywiaeth, Diogelu Data ac Iechyd a Diogelwch.
  • Hyfforddiant penodol i’w swydd.

Un ffordd o fesur ymrwymiad i ddatblygiad personol yw cyflawni sgiliau a dysgu sy’n arwain at gymwysterau ar bob lefel yn y sefydliad.

Gweithiwn hefyd gyda’n Hundebau Llafur a cheisiwn gefnogi unigolion i gwblhau cymwysterau nad ydynt yn berthnasol i’w swyddi ond sy’n bodloni uchelgeisiau gyrfa’r unigolyn.