skip to main content

Diwygio Lles

 

Os ydych yn cael budd-daliadau, gallai’ch sefyllfa fod yn newid cyn hir.

Mae Deddf Diwygio Lles 2012, a gyflwynwyd gan Lywodraeth y DU, yn golygu newidiadau mawr i’r ffordd y mae pobl yn cael budd-daliadau a’r swm a gânt.

Mae’n newid mawr i lawer o bobl felly gorau po gynted y cewch chi wybod sut mae hyn yn effeithio arnoch chi.

 

Treth Ystafell Wely

Dan y rheolau newydd, os oes gennych fwy o ystafelloedd gwely nag sydd eu hangen arnoch, yn ôl Llywodraeth y DU, rydych yn colli rhan o’ch budd-dal tai. Os oes gennych un ystafell wely ‘sbâr’ mae 14% o’ch rhent wythnosol llawn yn cael ei dorri o’ch budd-dal tai. Os oes gennych ddwy neu ragor o ystafelloedd gwely sbâr, rydych yn colli 25%.

Darllenwch ragor am y Dreth Ystafell Wely yma.

 

Credyd Cynhwysol

Yn lle cael eich budd-daliadau ar wahân, byddwch yn cael un taliad, unwaith y mis, i’ch cyfrif banc.

Cewch wybod rhagor am Gredyd Cynhwysol yma.

 

Newidiadau Eraill

Mae newidiadau eisoes wedi digwydd i gyflwyno Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Thaliadau Annibyniaeth Bersonol sy’n disodli budd-daliadau salwch ac anabledd a’r Cap Budd-daliadau. Hefyd, mae amodau llymach i bobl sy’n hawlio Lwfans Ceisio Gwaith, a threfn o Sancsiynau os na fydd hawlwyr yn bodloni eu dyletswyddau dan eu Cytundeb Ceiswyr Gwaith.

Mae eich budd-daliadau yn newid

Dolenni perthnasol

Beth sy’n newid
Mae eich budd-daliadau’n newid (Facebook)

Budd-daliadau
Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Budd-daliadau
Turn2us

Cysylltwch â’r

Cynghorwyr Budd-daliadau Lles;

T: 01685 727892 neu 0800 085 7843
E: benefitchange@mvhomes.org.uk.