skip to main content

Y Tîm Tai

Mae Gwasanaethau Tai yn ymwneud â rheoli eich cartref. Mae hyn yn cynnwys, casglu rhent, ymdrin â phroblemau ymddygiad gwrthgymdeithasol, rheoli ystadau a mannau cymunedol, gan gynorthwyo i chi symud i mewn (neu allan) o’ch cartref. Mae gan bob preswylwyr Swyddog Tai a gallwch gysylltu â nhw i drafod unrhyw broblemau neu ymholiadau sydd gennych am eich tenantiaeth.

Rôl a Chyfrifoldebau Swyddog Tai

Gallwch godi’r materion canlynol gyda swyddogion tai Cartrefi Cymoedd Merthyr: –

 • Cyngor ar sut i wneud cais am lety a’r broses bidio.
 • Ymweliadau i denantiaid newydd i gynnwys cyngor ar denantiaeth.
 • Ymweliadau tenantiaeth lles i denantiaid presennol i gynnwys cyngor ar denantiaeth.
 • Atgyfeiriadau ar gyfer cymorth i’r tîm Cefnogi Pobl.
 • Atgyfeiriadau i gael cyngor ariannol.Advice on how to apply for accommodation and the bidding process.
 • Adrodd am gwynion am gymdogion niwsans; cŵn yn baeddu / crwydro; gerddi wedi gordyfu; materion parcio; eiddo sydd wedi’i adael; tipio anghyfreithlon; cerbydau oddi ar y ffordd; cerbydau wedi’u gadael; trwsio cerbydau; gorlenwi; lletywyr; is-osod; cam-drin domestig.
 • Cyngor ar rent a cheisiadau budd-dal tai.
 • Cyngor tenantiaeth gyffredinol ar ddod yn gyd-denant; hawliau olyniaeth; cyfnewid cilyddol; newidiadau / gwelliannau strwythurol; newid enw; sut i derfyn tenantiaeth.
 • Adrodd am waith trwsio
 • Sut i wneud cwyn swyddogol.
 • Cyngor ar yr Hawl i Brynu.

Swyddogion Tai Rhanbarthol a’r ardaloedd a gwmpesir

Phillip Rudman

Brecon Road

Caedraw

Cefn Coed

Georgetown

Trefechan

Twynrodyn (heblaw am Brodawel)

Ynysfach

Ian Akehurst

Dowlais

Gurnos – Isaf

Gurnos – Siopau (Chestnut Way, Goitre Lane, Holly way, Lime Grove a Poplar Way yn unig)

Pant

Paul Cope

Gurnos – Newydd

Gurnos – Uchaf

Gurnos – Siopau (heblaw Chestnut Way, Goitre Lane, Holly way, Lime Grove a Poplar Way)

Penywern

Janine Hopson a Dawn McInnes

Galon Uchaf

Gellideg

Heol Gerrig

Penydarren

Robert Davenport

Abercanaid

Aberfan

Bedlinog

Merthyr Vale

Pentrebach

Pontsticill

Quakers Yard

Treharris

Trelewis

Troed y Rhiw

Twynrodyn (Brodawel yn unig)