skip to main content

Rydym yn recriwtio am Gyfarwyddwr Cyfarwyddwr Tai a Chymunedau

Cyflog o £80k a phecyn cymorth deniadol

 

Pobl a chymunedau sy’n bwysig i Cartrefi Cymoedd Merthyr, a chynnig gwasanaethau fforddiadwy o safon uchel. Ni ydy’r gymdeithas dai gydfuddiannol gyntaf i denantiaid a gweithwyr yng Nghymru. Mae egwyddorion cydfuddiant yn llywio ein gwaith – mae hyn yn amrywio o fod yn gyflogwr cyflog byw a landlord rhent byw, i’r gynrychiolaeth gymysg yn ein strwythur llywodraethu sydd wedi’i ddylunio’n arbennig ar ein cyfer. Fel buddsoddwr angor sy’n cefnogi ac yn trawsnewid ein cymuned, rydym yn frwd dros ein gwaith. Rydym yn sefydliad llwyddiannus sy’n cynnig gwasanaethau tai gwych; mae ein sefyllfa ariannol yn gadarn, ac rydym yn credu mewn bod yn effeithlon.
Bydd ein Cyfarwyddwr Tai a Chymunedau newydd yn cofleidio ac yn ymgorffori’r gwerthoedd a’r ymddygiad sy’n bwysig i ni fel sefydliad cydfuddiannol. Yn naturiol, bydd gennych chi brofiad o arwain y broses o ddarparu gwasanaethau sy’n sicrhau bod boddhad tenantiaid yn rhan flaenllaw o’n holl waith. Bydd gennych chi ddealltwriaeth ragorol o wasanaethau rheoli tai, ac o gyd-destun ein gwaith. Byddwch chi eisiau ein helpu ni i barhau i gydweithio â’r bobl sy’n byw yn ein cartrefi, er mwyn creu cymunedau cryf a chadarn ar draws Merthyr.
Os ydy’ch cefndir chi’n adlewyrchu’r gwerthoedd sy’n ganolog i’n ffordd ni o weithio, byddem yn falch iawn o glywed gennych chi. Os hoffech gael mwy o wybodaeth, mae’r pecyn i ymgeiswyr ar gael.

 

I gael sgwrs anffurfiol a chyfrinachol cysylltwch â’n Prif Weithredwr, Michelle Reid, drwy ffonio 01685 727772.

 

Y dyddiad olaf ar gyfer cyflwyno ceisiadau ydy 20fed o Awst am hanner dydd.