skip to main content
You Said, We Did image header

Mae gormod o baeddu gan gŵn a baw cŵn ar ein strydoedd.

wedid-checkDosbarthwyd llythyr i drigolion mewn nifer o ardaloedd yn rhoi cyngor i denantiaid ac yn amlinellu sut i gwyno am achosion o faw cŵn a niwsans anifeiliaid.

Rydym wedi ennill gwobr efydd cynllun Ôl-troed Lles Anifeiliaid Cymunedol yr RSPCA, sydd yn cydnabod y ffaith bod gennym bolisïau anifeiliaid anwes clir a chadarnhaol, gwybodaeth ddefnyddiol i denantiaid, a gwaith partneriaeth dda. Yn ogystal, mae ein cytundeb tenantiaeth yn ein galluogi i gymryd camau priodol i ddelio â thenantiaid nad ydynt yn rheoli eu hanifeiliaid anwes.

Mae lefelau sŵn yn fater allweddol yn ein hardal gyda gormod o bobl yn gwneud sain a’u cyrn a refio eu peiriannau.

wedid-checkRydym wedi prynu cyfarpar monitro sŵn sy’n ein galluogi i brofi niwsans sŵn yn gyflym.

Cynghorwyd tenantiaid naill ai ar lafar (os oeddent yn y cartref), neu gyda thaflenni (os nad oedd ateb) ar sut i adrodd am faterion cymdogaeth, a sut y gallem helpu i ddatrys eu cwynion.

Beth allwch chi ei wneud am ymddygiad gwrthgymdeithasol o fewn ein cymdogaeth?

wedid-checkRydym yn rhan o brosiect ‘Gweithio Gyda’n Gilydd’ y Sefydliad Tai Siartredig , ac rydym yn eu defnyddio i adolygu ein gwasanaeth ymddygiad gwrthgymdeithasol (ASB) ar hyn o bryd.

Mae gennym Linell Gymorth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ymroddedig pedair awr ar hugain : 01685 727888 a gellir gadael negeseuon y tu allan i oriau swyddfa arferol. Mae pob neges yn cael eu gwirio yn ddyddiol.

Derbyniodd pob un o’r staff rheng flaen yn y Ganolfan Gyswllt hyfforddiant ymddygiad gwrthgymdeithasol i sicrhau dulliau cyson, a bod y cwestiynau cywir yn cael eu gofyn i denantiaid. Mae’r Swyddogion Tai Rhanbarthol hefyd wedi derbyn hyfforddiant manwl yn y maes hwn.