skip to main content

Grantiau a Nawdd

 

Rydym yn anelu at fod yn fwy na landlord cymdeithasol. Rydym yn awyddus i fuddsoddi ym mywydau ein tenantiaid a’r gymuned leol mewn ffyrdd a fydd yn gwella safon byw pobl bywydau. Dyma bwrpas y Cynllun Grant a Nawdd. Mae ein cynllun ar agor i fudiadau gwirfoddol a chymunedol i wneud cais.

 

Grantiau

1. Grant bach – hyd at £500

Mae grwpiau a gyfansoddwyd a grwpiau heb gyfansoddiad yn gymwys i wneud cais am y grant hwn. Os ydych yn grŵp heb gyfansoddiad nid ydym yn gallu rhoi grant ariannol i chi. Yn lle hyn, byddwn yn talu anfonebau / costau uniongyrchol i gyflenwyr. Bydd uchafswm o 2 gais yn cael ei ganiatáu bob blwyddyn.

2. Grant canolig – hyd at £1,000 – Grant mwar £5000*.

Bydd uchafswm o geisiadau yn yr un flwyddyn ariannol

* Gall amgylchiadau eithriadol bodoli lle y gallai hyn newid yn dibynnu ar angen a pherthnasedd y fenter. Cysylltwch â’r Tîm Perchnogaeth ac Ymgysylltu cyn cwblhau eich cais.

Grant Dathlu Llwyddiant

Hyd at £300

Meini Prawf Cymhwysedd:

Lefel genedlaethol o gyflawniad neu lwyddiant sylweddol ar draws ystod o weithgareddau gan gynnwys yn y gymuned, ym myd chwaraeon, mewn astudiaethau academaidd ac yn y celfyddydau. Dyfernir y wobr i unrhyw berson ifanc sy’n byw (gyda’i rieni neu ei ofalwyr) mewn un o’n cartrefi wedi’u rhentu.

* Efallai y bydd enghreifftiau eraill o gyflawniad cenedlaethol sy’n haeddu gwobr ond nid ydynt yn rhan o’r categorïau uchod, er enghraifft bod y person cyntaf i ddringo llwybr newydd. Mewn achosion o’r math caiff y wobr ei dyfarnu yn ôl disgresiwn y Prif Weithredwr a Chadeirydd y Bwrdd.

Nawdd

Gwobrau nawdd – hyd at £1,000

Dim ond grwpiau cyfansoddiadol fod yn gymwys i wneud cais am y grant hwn. Bydd uchafswm o 1 cais y flwyddyn.

Bydd Cartrefi Cymoedd Merthyr yn ystyried cais os yw’n cydymffurfio ag un neu fwy o’r meini prawf canlynol:

  • Cymunedau Cryf a Cydlynol
  • Cymunedau Mwy Diogel
  • Iechyd, Lles a Chynhwysiad Cymdeithasol
  • Gwell Amgylchedd

Rhaid gwario’r holl arian a ddyfernir gan y gronfa Grantiau a Nawdd 2017/18 erbyn diwedd Mawrth 2018.
Am ragor o wybodaeth am Grantiau a Nawdd Cartrefi Cymoedd Merthyr,cysylltwch â’r Tîm Ymgysylltu a Pherchnogaeth ar 01685 727751 – galwch i mewn i’n swyddfeydd neu darllenwch y canllawiau sydd ynghlwm.

Amserlen

Mae’r Cynllun Grant a Noddi wedi cau am y flwyddyn ariannol hon.

Byddwn yn derbyn ceisiadau newydd o 1af Ebrill 2018 ymlaen