skip to main content

Swyddi Cyfredol

Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn Landlord Cymdeithasol Cofrestredig wedi ymrwymo i ddarparu lefel ardderchog o wasanaeth i gwsmeriaid a thenantiaid.

 

Swyddog Codi Ymwybyddiaeth o Fudd-daliadau Incwm

Swyddog Codi Ymwybyddiaeth o Fudd-daliadau Incwm

Cyflog – £23,988 (Pro Rata)

16 awr yr wythnos, oriau hyblyg  

Buddion ardderchog gan gynnwys:         

Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol, Oriau Hyblyg a Beicio i’r gwaith

Ar ôl dod yn sefydliad cydfuddiannol tenant a gweithiwr cyntaf Cymru, mae’n gyfnod cyffrous i ymuno â Cartrefi Cymoedd Merthyr. Ar hyn o bryd, rydym yn awyddus i recriwtio Swyddog Codi Ymwybyddiaeth o Fudd-daliadau Incwm profiadol i weithio yn ein tîm incwm prysur yn barhaol. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gefnogi’n tenantiaid i reoli eu tenantiaethau’n effeithiol drwy wneud yn siŵr bod yr holl faterion sy’n ymwneud â budd-daliadau, cyllidebu, dyledion a chostau rhedeg tŷ yn cael eu deall yn iawn i gynyddu cynaliadwyedd tenantiaethau.

Bydd y cyfrifoldebau allweddol yn cynnwys cefnogi ein tenantiaid i fynd ati’n llwyddiannus i hawlio Budd-dal Tai a Chostau Tai Credyd Cynhwysol, a’u cynnal. Bydd y Swyddog Codi Ymwybyddiaeth o Fudd-daliadau Incwm hefyd yn cyfrannu at agendâu gwrthdlodi a chynhwysiant ariannol Cartrefi Cymoedd Merthyr, a rhoi cymorth a chyngor i denantiaid ar gynyddu eu hincwm i’r eithaf lle bo angen.

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, byddwch cystal â lawrlwytho Disgrifiad Swydd y Swyddog Codi Ymwybyddiaeth o Fudd-daliadau Incwm a gwneud cais drwy lenwi’r Ffurflen Gais Swyddog Codi Ymwybyddiaeth o Fudd-daliadau Incwm

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 23 Hydref 2017 am hanner dydd.

 

Am fwy o wybodaeth am unrhyw un o’r swyddi ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol ar 01685 727764