skip to main content

Swyddi Cyfredol

Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn Landlord Cymdeithasol Cofrestredig wedi ymrwymo i ddarparu lefel ardderchog o wasanaeth i gwsmeriaid a thenantiaid.

 

Swyddog Incwm Rhent

Swyddog Incwm Rhent

Swyddog Incwm Rhent

Band Cyflog 3 – £21,820 i £23,990 y flwyddyn

Cyfnod Penodol hyd at 31 Mawrth 2020

Buddion rhagorol gan gynnwys Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

37 awr yr wythnos, oriau hyblyg

 

A’r cwmni’n ddiweddar wedi dod yn gwmni cydfuddiannol cyntaf Cymru i weithwyr a thenantiaid, mae’n amser cyffrous iawn i ymuno â Chartrefi Cymoedd Merthyr.

 

Rydym wrthi’n recriwtio ar gyfer Swyddog Incwm Rhent i ymuno â’n tîm Tai am gyfnod tymor penodol o 2 flynedd. Bydd deiliad y swydd hon yn gyfrifol am gasglu ac adfer dyledion amrywiol ac ôl-ddyledion rhent tenantiaid presennol a blaenorol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn rheoli portffolio o gyfrifon rhent tenantiaid presennol a blaenorol, gan gymryd camau priodol i atal ac i adfer ôl-ddyledion yn unol â gweithdrefnau a pholisïau Cartrefi Cymoedd Merthyr.

Mae’r swydd hon yn swydd mewn swyddfa ac yn swydd symudol a bydd yn cynnwys asesu a threfnu cynlluniau ad-dalu fforddiadwy gyda phreswylwyr sydd ag ôl-ddyledion, drwy gysylltu â’r Awdurdod Lleol a’r Adran Gwaith a Phensiynau er mwyn datblygu Budd-dal Tai a Chostau Tai, gan adnabod anghenion cymorth a chyfeirio’n briodol, a pharatoi a chyflwyno hawliadau meddiant yn y Llysoedd Sirol.

I gael rhagor o wybodaeth, llwythwch y Disgrifiad o Swydd y Swyddog Incwm Rhent i lawr a gwnewch gais drwy lenwi Ffurflen Gais y Swyddog Incwm Rhent

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau fydd dydd Iau 26 Ebrill 2018 erbyn hanner dydd.

 

Cynorthwyydd Llywodraethu

Cynorthwyydd Llywodraethu

Cynorthwyydd Llywodraethu

Band Cyflog 1 – £16,440 i £18,440 y flwyddyn

(Dyfarniadau cyflog yn Aros)

Cyfnod Penodol hyd at 31 Mawrth 2020

Buddion rhagorol gan gynnwys Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

25 awr yr wythnos, oriau hyblyg

 

Ag yntau’n gwmni cydfuddiannol cyntaf Cymru i weithwyr a thenantiaid, mae’n amser cyffrous iawn i ymuno â Chartrefi Cymoedd Merthyr.

 

Rydym wrthi’n recriwtio ar gyfer Cynorthwyydd Llywodraethu i ymuno â’n Tîm Ymgysylltu a Pherchnogaeth am gyfnod tymor penodol o 2 flynedd. Bydd y swydd hon yn darparu cymorth gweinyddol (a fydd yn gyfrinachol ar adegau) i’r Tîm Ymgysylltu a Pherchnogaeth, yn unol â chyfarwyddyd y Swyddog Llywodraethu. Bydd hefyd yn ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol o ddydd i ddydd er mwyn sicrhau bod y swyddogaethau llywodraethu yn rhedeg yn effeithiol ac yn ddi-drafferth.

Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus gael profiad o ddarparu ystod lawn o gymorth gweinyddol cymwys yn ogystal â phrofiad o ddarparu lefel uchel o wasanaethau i gwsmeriaid.

I gael rhagor o wybodaeth llwythwch y Disgrifiad o Swydd y Cynorthwyydd Llywodraethu i lawr a gwnewch gais drwy lenwi Ffurflen Gais y Cynorthwyydd Llywodraethu

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau fydd dydd Iau 26 Ebrill 2018 erbyn hanner dydd.

 

Swyddog Datblygu a Chefnogi Seilwaith

Swyddog Datblygu a Chefnogi Seilwaith

Swyddog Datblygu a Chefnogi Seilwaith – Parhaol

Band Cyflog 4 – £24,310 i £26,850 y flwyddyn

Buddion rhagorol gan gynnwys Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol

37 Awr yr wythnos, Amser hyblyg

 

 

Ag yntau’n gwmni cydfuddiannol cyntaf Cymru i weithwyr a thenantiaid, mae’n amser cyffrous iawn i ymuno â Chartrefi Cymoedd Merthyr.

 

Rydyn ni’n recriwtio ar hyn o bryd ar gyfer Swyddog Datblygu a Chefnogi Seilwaith i ymuno â’n Tîm TG yn Barhaol. Bydd y swydd yn sicrhau bod gwasanaethau TGCh yn y Cwmni Cydfuddiannol yn cefnogi’r ymrwymiadau yn Yfory ac yn y cynllun blynyddol drwy wella ein systemau yn barhaus, gan ddilyn trefniadau gweinyddu’r system a darparu gwasanaeth cymorth TGCh.

 

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio fel rhan o dîm sy’n gyfrifol am sicrhau bod systemau TGCh Cartrefi Cymoedd Merthyr yn gweithio fel y’u dyluniwyd. Bydd hefyd yn dilyn gweithdrefnau gweinyddu Seilwaith, ac yn cynnal integredd systemau Seilwaith craidd yn unol â phrosesau busnes y cwmni.

 

Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, llwythwch y Disgrifiad Swydd i lawr a gwnewch gais drwy lenwi’r Ffurflen Gais

 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw dydd Llun 30 Ebrill 2018 am 12:00 hanner dydd.

Am fwy o wybodaeth am unrhyw un o’r swyddi ar y dudalen hon, cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol ar 01685 727764