skip to main content

Tystlythyrau Staff

Ymunais â Chartrefi Cymoedd Merthyr ar ôl seibiant gyrfa ac roeddwn i’n nerfus, heb wybod beth i’w ddisgwyl, ond bu’n lle croesawgar a chefnogol iawn i weithio. Mae pawb ar draws y sefydliad yn gyfeillgar ac yn gymwynasgar, gan wneud gwir ymdrech ar y cyd i ddarparu’r gwasanaeth gorau posibl i’n tenantiaid, ond hefyd i’r gymuned ehangach.

Swyddog Adrodd a Llywodraethu Gwybodaeth

Ar ôl bod yn fy swydd flaenorol am 26 mlynedd, roeddwn i’n bryderus iawn pan ddechreuais gyda Chartrefi Cymoedd Merthyr. Fodd bynnag, anghofiais fy nerfau’n gyflym am fod pawb yn gyfeillgar iawn, yn hawdd mynd atynt ac yn amyneddgar wrth imi addasu i’m swydd newydd. A minnau’n newydd i’r sector Tai Cymdeithasol, roeddwn wedi tybio mai rhentu eiddo fyddai’r gwaith yn gyffredinol. Fodd bynnag, mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn gwneud cymaint yn fwy na hynny ac rwy’n synnu at amrywiaeth fy ngwaith o ddydd i ddydd, fel rhaglen Welliannau, Adfywio, Safon Ansawdd Tai Cymru (SATC) a chymaint yn fwy. Mae cynnwys tenantiaid yn hollbwysig i’r sefydliad ac rwy’n credu’n gryf fod hynny’n rhan hanfodol o lwyddiant Cartrefi Cymoedd Merthyr yn llawer o’u prosiectau. Mae pob eiddo’n cael gofal ac, o gael teulu a ffrindiau sydd wedi’u cynnwys yng ngwaith SATC, rwyf wedi gweld yn uniongyrchol ansawdd y ceginau a’r ystafelloedd ymolchi y bu llawer o’n cartrefi’n ffodus o’u cael.

Swyddog Cymorth Gweinyddol

A minnau’n byw ym Merthyr erioed ac yn ddigon ffodus o gael gwaith yn lleol, bu’n hyfryd gweld y gwelliannau y mae Cartrefi Cymoedd Merthyr wedi’u gwneud i gymunedau ers lansio yn 2009, ac yn benodol y gwelliannau i safonau byw’r tenantiaid. Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn rhoi tenantiaid yn gyntaf ac yn gwrando ar eu dymuniadau.

Plymwr

Dechreuais yng Nghartrefi Cymoedd Merthyr yn ôl yn 2011 pan ddechreuais ar gynllun Cronfa Swyddi’r Dyfodol. Pan ddechreuais, roedd staff CCM yn hawdd mynd atynt ac yn amyneddgar wrth imi ymgartrefu yn fy swydd newydd. Ar ôl dechrau dan Gronfa Swyddi’r Dyfodol, rwyf bellach yn aelod amser llawn o staff. Rwyf wedi mwynhau fy amser yng Nghartrefi Cymoedd Merthyr yn fawr ac mae’n lle gwych i weithio.

Swyddog Cyswllt Tenantiaid