skip to main content

Y Bwrdd

Mae’r Bwrdd yn cynnwys 8 Cyfarwyddwyr Anweithredol a benodir gan y Corff Democrataidd. Yn ogystal â’u sgiliau a’u profiad, maent yn cael eu penodi yn seiliedig ar eu gwerthoedd a’u credoau. Mae’r Bwrdd yn cyflwyno ar raglen waith blynyddol y mae Aelodau’n chwarae rhan allweddol eu creu.

 

Cwrdd â’r Bwrdd

Nicola Evans – Cadeirydd

Mae Nicola wedi bod yn Gadeirydd ers dros dair blynedd. Mae hi wedi cadeirio Cartrefi Cymoedd Merthyr drwy’r broses o gwblhau’r addewidion a wnaethpwyd i denantiaid yn ystod y trosglwyddo stoc, y broses o gwblhau rhaglen Safonau Ansawdd Tai Cymru (SATC) a’r broses o adeiladu’r cynllun tai newydd sbon cyntaf. Yn ddiweddar, mae Nicola wedi cadeirio Cartrefi Cymoedd Merthyr yn ystod ei her fwyaf sef bod y gymdeithas gydfuddiannol tenantiaid a gweithwyr gyntaf yng Nghymru.

Ym mis Ionawr 2015 derbyniodd Nicola’r rôl o Arweinydd Deddfwriaethol ar gyfer Comisiwn Pobl Hŷn Cymru. Cyn hynny, gweithiodd Nicola i Gymorth Cymru, sef y corff ymbarél ar gyfer mudiadau sy’n gweithio gyda phobl sy’n agored i niwed, ac am bum mlynedd gweithiodd fel eu Rheolwr Polisïau a Gwybodaeth. Mae ymrwymiad Nicola i wella bywydau pobl sy’n agored i niwed a helpu pobl i adeiladu’r bywyd maent yn ei chwennych wedi parhau i dyfu wrth i’w gyrfa ddatblygu.

Magwyd Nicola ym Merthyr Tudful ac mae’n angerddol dros yr ardal gan gredu bod gan dai rôl hanfodol i’w chwarae yn ei hadfywio.

John Chown

Mae John yn gyfrifydd siartredig cymwysedig ac mae wedi bod yn gyfarwyddwr ar Williams Ross Limited yng Nghaerdydd ers 14 o flynyddoedd. Mae wedi bod â rôl broffesiynol ym maes darparu gwasanaethau sicrwydd, cyngor, cymorth a hyfforddiant i ystod eang o fudiadau gan gynnwys nifer o fudiadau yn y sector dielw gan gynnwys elusennau, undebau credyd a mudiadau gwirfoddol eraill ers nifer o flynyddoedd. Mae ei weithgarwch gwirfoddol wedi cynnwys bod yn aelod bwrdd rheoli ar Ganolfan Cydweithredol Cymru ers y 12 mlynedd diwethaf ac mae ganddo brofiad blaenorol o fod yn aelod bwrdd ar ddwy gymdeithas tai am gyfanswm o 18 o flynyddoedd.

Marc Fury

Mae Marc yn swyddog proffesiynol profiadol ym maes tai sydd â gwledd o wybodaeth am y sector a gasglwyd yn ystod 12 o flynyddoedd o brofiad yn gweithio ym maes tai cymdeithasol. Ar hyn o bryd mae Marc yn Ddarlithydd mewn Tai ym Mhrifysgol Fetropolitan Caerdydd sef rôl sy’n gofyn am ddealltwriaeth drylwyr o faterion polisi ac ymarfer sy’n effeithio ar y sector tai. Mae’r rôl hefyd yn gofyn i Marc archwilio ffyrdd newydd ac arloesol o feddwl trwy ymchwil ymarferol ac academaidd. Cyn hynny gweithiodd Marc yng Nghartrefi Dinas Casnewydd am 7 mlynedd fel eu Rheolwr Adfywio a Buddsoddi Cymunedol ac roedd yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu strategaethau adfywio cymunedol i fynd i’r afael â materion sy’n ymwneud ag amddifadedd datblygiadol a chymdeithasol, ymddygiad gwrthgymdeithasol a galw isel. Mae Marc hefyd wedi gweithio fel Rheolwr Tai i Gyngor Dinas Casnewydd.

Mae Marc wedi llwyddo i ennill gradd Meistr ym maes Tai ac mae wedi parhau i ddilyn datblygiad proffesiynol drwy gydol ei yrfa. Mae Marc yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaethau tai ardderchog sy’n diwallu anghenion newidiol cymunedau ac mae’n eiriolydd cryf o rymuso preswylwyr i lunio’r ffordd y caiff gwasanaethau tai eu darparu. Mae gan Marc ddealltwriaeth drylwyr o’r amgylchedd newidiol y mae’r sector tai yn gweithio ynddo a’r angen fwyfwy gynyddol am dai o safon dda mewn cymunedau deniadol a bywiog. Mae Marc yn aelod o Grŵp Llywio Gwerth am Arian Bwrdd Rheoleiddio Cymru.

Stephanie Howarth

Mae Stephanie yn bartner Eiddo Masnachol yn Stone King LLP Solicitors. Mae Stephanie yn arbenigwr mewn gweithio gydag elusennau a mudiadau di-elw eraill gan ymdrin â phob agwedd o eiddo masnachol gan gynnwys cyllid eiddo, caffaeliadau rhydd-ddaliad a lesddaliad, gwarediadau a phob mater cyffredinol sy’n ymwneud â landlordiaid a thenantiaid. Magwyd ac addysgwyd Stephanie ym Merthyr Tudful ac yn wreiddiol cymhwysodd fel nyrs yn y lluoedd arfog. Yn hwyrach yn ei gyrfa ailhyfforddodd fel cyfreithiwr gan gymhwyso yn 1998. Mae Stephanie’n byw ym Merthyr Tudful ar hyn o bryd.

Carol James

Mae Carol wedi bod yn swyddog proffesiynol ym maes Adnoddau Dynol ers dros 30 o flynyddoedd gan weithio mewn amrywiaeth o sectorau (sector di-elw; y GIG, addysg a’r sector masnachol) ac mae’n Gymrawd o CIPD. Mae’n cynnig ystod eang o sgiliau a phrofiad i’r rôl aelod bwrdd gan ennill y rhain wrth weithio yn y Deyrnas Unedig, yn Awstralia, yn Unol Daleithiau America, yn yr Ariannin, yn yr Iseldiroedd, yn y Swistir ac yn Singapôr. Ganwyd Carol yn Splott, Caerdydd ac aeth i fyw yn Wiltshire am 4 blynedd pan oedd yn 10 oed; dychwelodd i Gaerdydd yn 14 oed a gorffennodd ei haddysg ysgol yn lleol. Yna symudodd Carol i Awstralia am 7 mlynedd cyn dychwelyd i Gymru. Dychwelodd i Awstralia ddwywaith yn rhagor i fyw ac i weithio yno ond ymsefydlodd yng Nghaerdydd pan ganwyd ei merch. Mae Carol yn briod ac erbyn hyn mae ganddi ŵyr ac wyres.

Yn ogystal mae gan Carol hanes hir o weithio gyda Chymdeithas y Sgowtiaid ar ôl bod yn Arweinydd Cybiau’r Sgowtiaid, yn Gynorthwy-ydd Gomisiynydd Ardal ar gyfer Hyfforddi Arweinwyr ac yn Gomisiynydd Rhanbarth. Ar hyn o bryd mae’n Gadeirydd ar Bwyllgor Penodiadau Cyngor y Sgowtiaid Caerdydd a Bro Morgannwg ac yn hyfforddwr ym meysydd agweddau arweinyddiaeth a gweithio gydag oedolion. Mae Carol hefyd yn aelod o Bwyllgor Aelodaeth a Datblygiad Proffesiynol y CIPD.

Elizabeth Lendering

Mae Elizabeth yn swyddog proffesiynol ym maes cyllid sydd â gwledd o wybodaeth am y sector a thros 7 mlynedd o brofiad o weithio ym maes tai cymdeithasol. Mae Elizabeth yn gyfrifydd siartredig cymwysedig, ac yn gymrawd o Sefydliad y Cyfrifwyr Siartredig yng Nghymru a Lloegr, gan gymhwyso yn 1994. Ar hyn o bryd mae Elizabeth yn gweithio fel Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau yng Ngrŵp Tai Cadarn a chyn hynny treuliodd 7 mlynedd yn Gyfarwyddwr Adnoddau yn Arthritis Care gyda chyfrifoldeb dros Gyllid, TG ac Adnoddau Dynol. Cyn hynny mae ei phrofiad yn cynnwys gweithio gyda Stratford Development Partnership (asiantaeth adfywio canol dinas) ac Eaves Housing for Women (tai â chymorth i fenywod sy’n agored i niwed). Mae Elizabeth hefyd wedi gweithredu fel aelod bwrdd yn y sector gwirfoddol. Mae profiadau Elizabeth yn cynnwys elusennau rhyngwladol, cenedlaethol a rhai bychain, lleol gan weithio mewn amgylcheddoedd amrywiol o sefydliadau mawr yn y ddinas i fudiadau cymunedol, lleol bychain. Drwy hyn mae Elizabeth wedi dod i gyswllt ag amrywiaeth eang o bobl.

Mae gan Elizabeth wybodaeth gynhwysfawr am lywodraethu ac mae wedi cael profiad o fyrddau amrywiol sydd wedi llywio mudiadau drwy gyfnodau o newid, fel aelod gweithredol ac aelod anweithredol. Mae Elizabeth wedi gwasanaethu ar fyrddau yn y sector gwirfoddol, mae wedi gwasanaethu fel ysgrifennydd cwmni ar gyfer nifer o fudiadau ac mae wedi gwasanaethu ar fwrdd llywodraethwyr ysgol. Ar hyn o bryd mae Elizabeth yn drysorydd Cymdeithas Gefeillio Bro Morgannwg.

Mae Elizabeth yn feiciwr brwd, mae’n mwynhau garddio a darlunio ac mae’n aelod o Gôr Cymunedol Vale Voices. Mae ganddi dri mab ac un wyres. Trwy fod yn aelod o’r Gymdeithas Gefeillio caiff gyfleoedd i wella ei Ffrangeg ond yn bwysicach caiff gyfle i helpu pobl i ymweld â phobl sydd o’r un meddylfryd mewn gwledydd eraill ac i gymdeithasu â nhw.

 

Rachel Honey-Jones

Mae Rachel wedi gweithio ar draws y sector gan ddechrau ei gyrfa ym maes Tai gyda Chyngor Bro Morgannwg lle y gweithiodd ar y rhaglen Trosglwyddo Stoc Tai ar ôl iddi raddio gan ennill gradd Meistr o Brifysgol Caerdydd. Yna ymunodd Rachel â’r Sefydliad Tai Siartredig gan weithio fel Cydlynydd i2i dros Dde Cymru a Phowys. Yn y rôl hon gweithiodd fel ymgynghorydd staff annibynnol gan gyflenwi cymorth ar gyfer buddion cymunedol ac ymgysylltu tenantiaid ar draws ei maes gwaith. Ar ôl hynny ymunodd Rachel â thîm Adfywio Cymunedol Cartrefi NPT, gan ganolbwyntio ar y buddion ategol y gall buddsoddi mewn tai eu rhoi i gymunedau. Erbyn hyn, mae’n Rheolwr Adfywio Cymunedol yng Nghymdeithas Tai Newydd.

Y tu allan i’r gwaith roedd Rachel yn Is-gadeirydd ar fwrdd Family Housing Association am gyfnod o 2 flynedd rhwng 2014 a 2016. Hefyd llwyddodd i gyrraedd y rownd derfynol yng nghystadleuaeth Arweinydd Ifanc 24 Housing yn 2015.

Mae Rachel yn hanu o Abertawe lle y mae’n parhau i fyw gyda’i gŵr a’i merch.

Cofnodion y Bwrdd

cofnodion cyfarfod bwrdd 06.06.2019

cofnodion cyfarfod bwrdd 05.09.2019

 

dyddiadau yn y dyfodol