skip to main content

Y Corff Democrataidd

Y Corff Democrataidd yw’r corff etholedig sy’n cynrychioli aelodau a’r gymuned leol. Mae’r Corff Democrataidd yn cael dweud go iawn a dylanwad dros y penderfyniadau allweddol a wneir. Fel aelod, gallwch roi eich hun ymlaen ar gyfer etholiad fel cynrychiolydd ar y Corff Democrataidd, neu gallwch bleidleisio dros gynrychiolydd arall. Bydd aelodau tenantiaid yn pleidleisio dros gynrychiolwyr tenantiaid, a bydd aelodau sy’n gyflogeion yn pleidleisio dros gynrychiolwyr staff.

Mae’r broses ar gyfer ethol y Corff gyfredol bellach wedi’i gwblhau. Diolch yn fawr i bawb wnaeth cynnig eu hunain i gael eu hethol ac i’r aelodau sy’n denantiaid a gymerodd yr amser a’r drafferth i bleidleisio.

Bydd mwy o wybodaeth ar aelodau’r Corff Democrataidd ar gael maes o law.

Cynrychiolwyr Tenantiaid Cynrychiolwyr Gweithwyr
Fran Bevan (Chair)

Gaynor Bradley

Marlene Burns

Vivien Evans

Kim Ford

Joan Marshall

Nigel Phillips-Gunter

Val Lloyd

Tracey Powell

Graham Walmsley

Annette Walters

Natalie Ryan (Vice Chair)

Alex Bartlett

Kevin Clifford

Robert Davenport

Lisa James

Mansell Mason

Ceri Price

Stephen Puddy

Cwestiynau Cyffredin – Corff Democrataidd

Cwestiynau Cyffredin – Corff Democrataidd

  • Beth yw’r Corff Democrataidd?
  • Mae’r Corff Democrataidd yn grŵp o 11 o denantiaid, 8 gweithiwr a 2 gynrychiolydd o Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Mae’r tenantiaid aelodau yn ethol y tenantiaid ac mae’r gweithwyr yn ethol y gweithwyr, mae’r Cyngor yn dweud wrth Gartrefi Cymoedd Merthyr pwy fydd cynrychiolwyr y Cyngor bob blwyddyn.
 • A oes yn rhaid i chi fod yn aelod i fod yn rhan o’r Corff Democrataidd?  

 

  • Oes, mae’n rhaid i bob tenant a gweithiwr fod yn aelod i wasanaethu ar y Corff Democrataidd. Bydd hefyd angen i chi fod yn aelod i allu ethol pobl eraill i’r Corff Democrataidd.
 • Pam bod y grŵp yn bodoli? 

 

  • Pan newidiodd CCM i fod yn gymdeithas tai gydfuddiannol (Mai 2016) cafodd y corff ei greu i roi mwy o reolaeth i denantiaid a gweithwyr dros redeg y sefydliad. Mae’r Corff Democrataidd yn gweithio gyda’r Bwrdd a’r Tîm Rheoli Gweithredol a’i ddiben yw cynrychioli aelodau CCM trwy ddylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio ar denantiaid a gweithwyr.
 • Ym mha ffordd ydy’r Corff Democrataidd yn dylanwadu ar bethau? 

 

  • Mae’r grŵp wedi cyfweld ag aelodau Bwrdd a’u hethol, maent wedi bod yn rhan o’r broses o osod rhenti tenantiaid, maent wedi dylanwadu ar ein rhaglen gyfalaf (sef y gwaith gwelliannau a fydd yn cael ei gynnal yn ein cartrefi bob blwyddyn) ac mae’r grŵp hefyd wedi llunio ein strategaeth gorfforaethol sef ‘Yfory’ (mae hon yn gosod yr hyn y byddwn yn ei wneud yn y dyfodol). Mae’r grŵp hefyd wedi ffurfio ‘is-grwpiau’ er enghraifft, mae nifer fach ohonynt yn ymdrin ag achosion apelio cwyn.
 • Pam bod lleoedd ar gael?   

 

  • Y llynedd cafodd pob aelod o’r Corff Democrataidd ei ethol ar yr un pryd ac mae gan gynrychiolwyr tenantiaid a gweithwyr gyfnod sefydlog yn y swydd o 3 blynedd. Yn ystod y blynyddoedd cyntaf bydd yn rhaid i ni wasgaru ymddeoliad y cynrychiolwyr. Mae nifer o resymau dros hyn, er enghraifft, mae pob aelod o’r Corff Democrataidd yn derbyn hyfforddiant i ddysgu am bob elfen o wasanaethau CCM a hefyd effeithiau ehangach nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt er enghraifft, Diwygio Lles. Mae hefyd angen i aelodau’r Corff Democrataidd wneud penderfyniadau a phenodiadau allweddol ar ran yr aelodau ac felly mae angen iddynt fod â’r wybodaeth a’r profiad i wneud hynny. Pe na bai’r broses wasgaru gennym ni, byddai’n rhaid i bob aelod sefyll i lawr ar yr un pryd a byddai hynny’n arwain at Gorff Democrataidd sy’n cynnwys cynrychiolwyr tenantiaid a gweithwyr newydd sbon. Trwy’r broses wasgaru ceir parhad sgiliau a phrofiad a gall aelodau newydd ddysgu gan y rhaglen hyfforddiant a phrofiad aelodau eraill y Corff Democrataidd. Gall y tenantiaid a’r gweithwyr gyflwyno eu hunain i gael eu hail-ethol wrth ochr tenantiaid a gweithwyr eraill sydd hefyd yn dymuno sefyll.
 • Nid oes gennyf lawer o brofiad, a fyddaf yn derbyn cymorth?  

 

  • Byddwch, caiff hyfforddiant mewn amrywiaeth o feysydd ei gynnig i bob aelod o’r Corff Democrataidd er enghraifft rheolaeth tai, TG a chyllid. Cewch hefyd gyfle i fynychu cynadleddau i’ch helpu i ennill profiad. Rydym yn chwilio am aelodau tenantiaid y byddant yn dod â’u profiadau o fod yn denant neu o chwarae rôl yn eu cymuned ac sy’n fodlon cynrychioli tenantiaid eraill a chael dweud eu dweud.
 • Faint o ymrwymiad amser fyddai hyn i mi? 

 

  • Fel arfer cynhelir y cyfarfodydd bob chwech i wyth wythnos ac maent yn para am ryw ddwy awr. Ar hyn o bryd cynhelir y cyfarfodydd ar foreau Iau am 10.30am (gallai hyn newid yn y dyfodol).
 • A fyddaf yn cael fy nhalu?  

 

  • Ar hyn o bryd nid yw aelodau Bwrdd yng Nghymru yn cael eu talu am roi eu hamser felly bydd y Corff Democrataidd yn gweithredu yn yr un modd – felly na fyddwch yn cael eich talu ond gallwn dalu am eich treuliau (tacsis, parcio, milltiroedd ayyb.) ac os oes angen gallwn hefyd dalu am gostau cyfrifoldebau gofal.
 • A fyddai modd i mi sefyll i lawr pe bai’n rhaid?  Gobeithiwn fod y wybodaeth hon wedi ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi, fodd bynnag os oes gennych chi gwestiynau o hyd dyma sut i gysylltu â ni.

 

  • Os am ba bynnag reswm nid oes modd i chi barhau yna byddai’n rhaid i chi ymddiswyddo’n ffurfiol a byddai eich rôl naill ai yn cael ei throsglwyddo i’r person nesaf sydd â’r nifer fwyaf o bleidleisiau neu byddwn yn cynnal etholiad arall.
 • Anfonwch neges drwy Facebook neu Twitter
 • Ffoniwch ni ar 01685 727786

 

 

 

Cofnodion democrataidd 14.09.18
Cofnodion democrataidd 09.11.17

Cofnodion democrataidd 11.01.18

cyfarfodydd yn y dyfodol
 – Agenda
10/05/2018     10:30am
12/07/2018     10:30am
13/09/2018     10:30am
08/11/2018      10:30am