skip to main content

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

 

Hoffem i’n tenantiaid a’u cymdogion fyw’n ddiogel ac yn gyffyrddus yn eu cartrefi heb ofn. Rydym wedi ymrwymo felly i fynd i’r afael ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol.

Beth yw ymddygiad gwrthgymdeithasol?

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yw ymddygiad sy’n achosi, neu sy’n gallu achosi, aflonyddwch, ofn neu drallod i eraill. Gall hyn fod yn un neu’n gyfuniad o rai o’r canlynol:

Mae hyn yn cynnwys;

 • Niwsans sŵn gormodol
 • Cam-drin geiriol
 • Digwyddiadau cysylltiedig â chasineb
 • Fandaliaeth a difrod
 • Cŵn yn cyfarth y tu mewn neu’r tu allan i’r eiddo
 • Beiciau oddi ar y ffordd yn cael eu gyrru o gwmpas yr ystâd
 • Camddefnyddio cyffuriau a sylweddau
 • Niwsans cysylltiedig ag alcohol
 • Cam-drin domestig
 • Trais corfforol
 • Puteindra / gweithredoedd rhywiol
 • Aflonyddwch
 • Brawychu
 • Ymddygiad bygythiol
 • Camddefnyddio ardaloedd cymunedol

 

Ni fyddwn yn trin fel ymddygiad gwrthgymdeithasol faterion sy’n gysylltiedig â phreswylwyr yn gwneud eu gweithgareddau pob dydd arferol, oni bai bod hyn yn torri eu tenantiaeth. Dyma enghreifftiau o faterion a allai aflonyddu ar bobl neu eu gofidio, ond nad oes modd delio â nhw fel ymddygiad gwrthgymdeithasol:

 • Fflysio toiledau
 • Arogleuon coginio
 • Pobl yn ysmygu yn eu cartref eu hunain
 • Pobl yn siarad yn gyffredin o uchel yn eu cartref
 • Peiriannau golchi neu declynnau eraill y cartref
 • Babanod yn crio neu’n chwarae
 • Plant yn chwarae neu’n dadlau
 • Pobl ar gefn beiciau neu fyrddau sgrialu
 • Pobl anystyriol neu ddifeddwl
 • Pobl yn edrych neu’n llygadrythu
 • Cathod yn crwydro i erddi eraill

Beth allwch chi ei wneud?

Os yw ymddygiad cymydog yn achosi niwsans i chi ac yn aflonyddu arnoch, ewch at eich cymydog os oes modd ac egluro bod ei ymddygiad yn peri trafferth i chi. Bydd y rhan fwyaf o bobl yn falch o wneud beth y gall i newid ei ymddygiad, yn anffurfiol. Dylech drin y mater yn ofalus os ydych yn credu y gallai’ch cymydog ymateb yn ddig i gŵyn.

 

Oes ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich poeni chi?

Bydd pob adroddiad am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn cael ei drin yn gyfrinachol a chyda disgresiwn a sensitifrwydd. Gallwch wneud adroddiad yn ddienw, ond efallai bydd hyn yn cyfyngu ar allu CCM i ymchwilio i’r mater a delio ag ef.

Mae’n syniad da cadw ‘dyddiadur’ syml o’r Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, gan nodi dyddiadau, amseroedd a manylion y problemau, er mwyn helpu unrhyw ymchwiliad yn y dyfodol.

Os oes ymddygiad gwrthgymdeithasol yn eich poeni chi, cysylltwch â’n llinell bwrpasol Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ar 01685 727888 (mae ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos) neu galwch heibio’r swyddfa. Byddwn yn ymchwilio i’r mater ac yn cymryd camau yn erbyn y rhai sy’n gyfrifol am achosi’r Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. Byddwn yn eich cefnogi drwy’r cyfan.

 

Ein safbwynt yn erbyn Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Gall ymddygiad gwrthgymdeithasol roi pobl dan straen aruthrol ac, os caiff ei adael heb ei ddatrys, gall ddifetha cymuned yn llawer rhy gyflym, gydag anghydfodau rhwng cymdogion yn broblem gyffredin. Mae llond gwlad o gyfreithiau sy’n llywodraethu ymddygiad gwrthgymdeithasol, sy’n gallu arwain at gymryd camau cyfreithiol yn erbyn y troseddwr neu droseddwyr.

Yn ein cytundeb tenantiaeth, dywedir y gallwn geisio rhwymedi cyfreithiol yn erbyn eich tenantiaeth os byddwch yn caniatáu neu’n achosi niwsans neu aflonyddwch. Gall hyn arwain at achos adfeddiannu, sy’n gallu golygu y byddwch yn colli’ch cartref. Rydych chi’r tenant hefyd yn gyfrifol am breswylwyr eraill ac ymwelwyr â’ch cartref. Ni chewch ganiatáu iddynt achosi niwsans, aflonyddwch na flinder i breswylwyr eraill na’r gymuned.

Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn rhan o Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Merthyr Tudful sy’n mabwysiadu dull amlasiantaeth ac sy’n cydweithio i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol ledled Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Mae’r bartneriaeth wedi ymrwymo i wneud y fwrdeistref yn lle mwy diogel i weithio a byw ynddo.

Dangos y cerdyn coch i ymddygiad gwrthgymdeithasol

Mae Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn tanseilio eich cymunedau ac mae’n gallu creu ardal lle gall preswylwyr deimlo’n ofnus neu wedi’u hesgeuluso. Mae parch at eich gilydd ac at yr ardaloedd lle rydych yn byw yn hyrwyddo cymunedau cryf a llewyrchus.

Helpwch ni i ddangos bod Ymddygiad Gwrthgymdeithasol yn annerbyniol a helpwch ni i drechu’r broblem.

Rhowch wybod am Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae gennym Dîm pwrpasol ar gyfer ymddygiad gwrthgymdeithasol, sydd yma i helpu. Ffoniwch ein Llinell Gymorth Ymddygiad Gwrthgymdeithasol: 01685 727888

Cofiwch, gallwch hefyd ffonio Heddlu De Cymru ar 101.