skip to main content

Arbed Ynni

 

Mae cartref sy’n rhad-ar-ynni yn hollbwysig i ni ac i chi. Ar y dudalen hon, mae gennym ychydig o gyngor, sef syniadau syml a difyr i arbed ynni ac esboniadau o’r gwaith arbed ynni mae Cartrefi Cymoedd Merthyr wedi’i wneud ac yn bwriadu ei wneud.

Mae Byw’n Wyrdd yn dda i chi, yn dda i’n hamgylchedd ac yn dda i’ch cyfrif banc. Mae rhai camau syml yn gallu cwtogi cannoedd o bunnoedd ar eich biliau, a helpu i leihau effeithiau’r newid yn yr hinsawdd. Bydd y camau nesaf yn eich rhoi ar ben ffordd i gael biliau tanwydd rhatach a byddwch yn dechrau arbed arian ar unwaith.

 

Byddwch yn effeithlon gyda gwres

 1. Cadw’n gynnes, torri costau. Drwy droi’ch thermostat i lawr 1°C, gallwch arbed cymaint â £60 y flwyddyn. Hefyd, fe allech arbed mwy o arian drwy gadw’ch gwres ymlaen yn isel drwy’r amser na thrwy ei droi ymlaen a’i ddiffodd droeon i gael chwythiadau mawr o wres. Yn hyn o beth y bydd yn wir yn talu ffordd dod i adnabod a deall gosodiadau’r amserydd ar eich thermostat.
 2. Gwisgo’n gynnes. Drwy wisgo mwy o siwmperi, hosanau a sliperi o gwmpas y tŷ, a rhoi blanced ychwanegol ar y gwely, ni fyddwch yn cael eich temtio i droi’r gwres i fyny.
 3. Troi’r gwasgedd i lawr ar y gawod bŵer. Mae cawod bŵer gwasgedd uchel yn rhywbeth moethus iawn i’w gael, ond byddech yn synnu faint o ddŵr mae’n ei ddefnyddio – weithiau mwy na bath hyd yn oed.

Byddwch yn effeithlon wrth goginio

Arbed amser ac adeiladu stoc. Os ydych chi’n mynd i ddefnyddio’r ffwrn, pobwch ychydig o brydau bwyd ar unwaith i gael y mwyaf o gael y ffwrn ymlaen. Wedi’r cyfan, nid yw ffyrnau’n gadael inni gynhesu un silff ar y tro felly pam gwastraffu’ch gwres?

 1. Gwresogi’ch cartref â choginio. Gadewch ddrws y ffwrn ar agor ar ôl coginio er mwyn i’r gwres gynhesu’r gegin. Efallai bydd y ffwrn yn rhoi digon o wres i chi addasu’ch thermostat, sy’n ffordd lawer mwy effeithlon o ddefnyddio’r gwres hwnnw sydd wedi’i storio na’i daflu allan o’ch cartref â ffan echdynnu.
 2. Gadael i’r peiriant golchi llestri wneud y gwaith brwnt. Ceisiwch osgoi rinsio’r llestri mewn dŵr poeth ymlaen llaw. Arbedwch ddŵr ac ynni drwy grafu’r bwyd oddi ar y llestri cyn iddynt fynd i’r peiriant.
 3. Gwneud pethau’n haws i’ch oergell a’ch rhewgell. Os byddwch yn eu cadw’n llawn, ni fydd rhaid iddynt weithio mor galed ac felly byddan nhw’n defnyddio llai o ynni. Mae lle gwag yn eich oergell neu rewgell yn wastraff lle ond hefyd yn wastraff ynni.
 4. Defnyddio’r peth cywir at y diben cywir. Os oes gan eich popty gylch bach, defnyddiwch sosban fach.  Efallai mai dim ond cynhesu pryd bwyd bach ydych chi, ac os byddwch yn gwneud hynny mewn sosban fawr byddwch yn gwastraffu llawer o ynni. I’r gwrthwyneb, drwy geisio cynhesu sosban fawr ar y cylch bach, rydych yn fwy tebygol o fod wrthi’n cynhesu’n hirach nag arbed unrhyw arian neu ynni.

Byddwch yn effeithlon wrth olchi

 1. Gwneud eich biliau’n llai, nid eich dillad. Mae 90% o wariant ynni peiriant golchi’n cael ei wario ar wresogi’r dŵr, felly os byddwch yn golchi’ch dillad ar 30-40 °C byddwch yn arbed llawer o arian.
 2. Hongian eich golch. Sychwch eich golch ag awyr iach yn hytrach na’i sychu yn y peiriant sychu dillad, yn enwedig os yw’r tywydd yn gynnes neu’n wyntog. Hefyd, nid oes dim yn arogleuo’n well na dillad wedi’u sychu ag awyr iach.
 3. Arbed amser i’ch hun yn smwddio. Tynnwch eich dillad o’r peiriant sychu dillad cyn iddynt sychu’n llwyr – byddan nhw’n smwddio’n llawer cyflymach a byddwch yn defnyddio llai o ynni ar eich peiriant sychu dillad.

Byddwch yn effeithlon gyda theclynnau

 1. Diffodd er mwyn arbed. Datgysylltwch blygiau pob teclyn nad ydych yn ei ddefnyddio’n rheolaidd – mae hyd yn oed gwefryddion yn dal i ddefnyddio trydan pan na fyddant yn gwefru. Hefyd, sicrhewch nad ydych yn gadael teclynnau yn y modd segur: mae’n siŵr bod hynny’n haws ond mae hefyd yn ffordd sicr o wastraff ynni o’i chymharu â diffodd pethau wrth y soced.
 2. Gofyn i’r plant gymryd rhan. Ewch ati i chwarae gemau arbed ynni gyda’r plant. Gofynnwch iddynt gadw llygad am ardaloedd yn y cartref lle mae ynni’n cael ei wastraffu a lle mae goleuadau, switshis neu declynnau wedi’u gadael ymlaen.
 3. Gadael yr heulwen i mewn. Ar ddiwrnod heulog, byddwch yn gadael cynhesrwydd i’ch tŷ drwy agor y llenni, ond pan fydd hi’n oerach neu pan fydd yr haul wedi machlud peidiwch ag anghofio eu cau i gadw’r gwres i mewn.

Peidiwch â thalu gormod am yr ynni rydych chi’n ei ddefnyddio

 1. Cymharwch brisiau nwy a thrydan gyda gwefan cymharu prisiau, i sicrhau eich bod ar y tariff rhataf sydd ar gael i chi. Dim ond ychydig funudau sydd eu hangen, byddan nhw’n gwneud yr holl waith papur i chi a gallech arbed hyd at £458.

 

Beth yw beth?

Mae pob cwmni ynni’n mesur faint o ynni rydych wedi’i ddefnyddio mewn cilowatau awr (kWh). Pan fyddwch yn defnyddio 1000 wat o ynni am 1 awr, cilowat awr yw hynny.

Mae cilowat awr yn gadael i chi wneud y pethau canlynol:

Defnyddio tegell 9 gwaith

Gwylio’r teledu am 4 awr

Chwarae gêm gyfrifiadurol am 24 awr

Gwefru ffôn am 286 awr

Smwddio am 27 o funudau  

Defnyddio gliniadur am 31 awr

Gwneud 1-2 cylch golchi mewn peiriant golchi       

Defnyddio microdon am 80 munud

… felly, defnyddiwch eich teclynnau’n ofalus. Mae rhai teclynnau’n defnyddio mwy o ynni nag eraill mewn awr. Mwyaf yr ynni a ddefnyddiant, drutaf y byddant i’w rhedeg.

Dolenni perthnasol

Arbed Ynni
Ymddiriedolaeth Arbed Ynni (Cymru)

Llinell Gymorth Cartrefi Cynnes

Cynllun Disgownt Cartrefi Cynnes
Gov.uk

Taliadau Tanwydd Gaeaf
Gov.uk