skip to main content

Atgyweiriadau y Gellir Ailgodi Tâl Amdanynt

 

Beth yw atgyweiriad y gellir ailgodi tâl amdano?

Atgyweiriad y gellir ailgodi tâl amdano yw atgyweiriad nad yw Cartrefi Cymoedd Merthyr yn gyfrifol amdano, am ei fod wedi deillio o ddifrod bwriadol, esgeulustod neu ymddygiad diofal gan denant.

O dan ba amgylchiadau y bydd tâl yn cael ei ailgodi ar denantiaid am atgyweiriadau?

Byddwn yn ailgodi tâl arnoch os byddwn yn nodi unrhyw un o’r canlynol:-

 • Difrod bwriadol i eiddo wedi’i achosi gan denant, ei deulu neu ffrindiau.
 • Esgeuluso eiddo
 • Difrod damweiniol i eiddo
 • Newidiadau heb eu hawdurdodi i eiddo/gardd
 • Difrod wedi’i achosi i eiddo yn dilyn ysbeiliad cyfreithlon gan yr Heddlu neu Swyddogion Tollau Tramor a Chartref
 • Bod angen clirio’r eiddo a’r gerddi ar ddiwedd y denantiaeth
 • Bod angen mygdarthu eiddo naill ai yn ystod y denantiaeth neu ar ddiwedd y denantiaeth (fel y cyfarwyddir gan Iechyd Cyhoeddus)
 • Fandaliaeth wedi’i hachosi i’r eiddo gan drydydd parti
 • Bod angen storio nwyddau ar ôl troi tenant allan
 • Bod rhaid inni gael Gorchymyn Llys i gael ffordd i mewn i gartref un o’n tenantiaid i wneud gwaith atgyweirio

Beth fydd yn digwydd os byddwn yn gwneud atgyweiriadau y gellir ailgodi tâl amdanynt yn eich cartref?

Byddwch chi’r tenant yn cael dewis naill ai gwneud y gwaith eich hun neu ddefnyddio’ch contractwr eich hun. Os byddwch yn dewis y llwybr hwn, byddwch yn cael manyleb o’r gwaith rydym am iddo gael ei wneud a bydd angen ichi sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r fanyleb honno. Rhaid hefyd ichi sicrhau eich bod yn cwblhau’r gwaith cyn pen yr amserlenni canlynol:-

 • Atgyweiriadau cyffredinol – 28 diwrnod gwaith

Rhaid cwblhau’r gwaith cyn pen 28 diwrnod gwaith ar y mwyaf.

Os hoffech i Gartrefi Cymoedd Merthyr wneud y gwaith drosoch, byddwch yn cael amcangyfrif o gost y gwaith. Bydd pob amcangyfrif yn cael ei ddarparu cyn pen pum diwrnod gwaith o’r ymweliad. Yna, bydd angen ichi lofnodi ffurflen gytuno sy’n cadarnhau eich bod yn cytuno bod modd ailgodi tâl arnoch am yr eitem a bydd disgwyl ichi dalu am unrhyw waith cyn inni ei ddechrau.

Ac os wyf i’n lesddaliwr?

Bydd y brydles yn nodi cyfrifoldebau lesddaliwr. Cartrefi Cymoedd Merthyr sy’n gyfrifol am gynnal a chadw’r strwythur a phob ardal gymunedol.

Cysylltwch â ni naill ai ar radffôn 0800 085 7843 neu 01685 727772 i gael gwybod rhagor.