skip to main content

Cadw Cartref

 

Os ydych eisoes yn cadw’ch cartref eich hun, byddwch yn gwybod faint mae’n gallu ei gostio. Yn ogystal â rhent a’r dreth gyngor, mae cyfleustodau fel nwy, trydan a dŵr.

Os dyma’r tro cyntaf ichi edrych ar gartref, bydd angen ichi ystyried rhai costau. Mae angen ichi sicrhau eich bod yn gallu fforddio’r costau hyn cyn derbyn unrhyw gynnig a wnawn ichi.

 

Costau i’w Hystyried

Pan fyddwch yn symud i gartref am y tro cyntaf, bydd angen ichi gael arian am y pethau canlynol:

 • Dodrefn
 • Carpedi
 • Llenni/Bleindiau
 • Nwyddau gwynion (oergell, rhewgell, peiriant golchi)
 • Popty
 • Microdon
 • Gwely(au)
 • Dillad gwely
 • Tywelion
 • Cyfarpar cegin, cyllyll a ffyrc a llestri
 • Teledu
 • Ailaddurno

Ar ôl ichi ymgartrefu, bydd angen ichi dalu biliau rheolaidd, gan gynnwys:

 

Rhent

Mae talu’ch rhent yn flaenoriaeth. Talu drwy ddebyd uniongyrchol yw’r ffordd rwyddaf ac, os byddwch yn defnyddio’r dull talu hwn am flwyddyn gron, byddwn yn rhoi £48 y flwyddyn o ddisgownt ichi.

 

Y Dreth Gyngor

Yn ogystal â’r rhent, mae’r Dreth Gyngor yn daladwy am wasanaethau cyffredinol y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful yn eu darparu a’r rhai mae’n rhaid iddo gyfrannu atynt h.y. yr Heddlu a’r Gwasanaeth Tân. Os ydych ar incwm isel, mae’n bosibl y cewch gymorth gyda’ch rhent a’ch treth gyngor; cysylltwch â Chyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr ar 01685 725000 i gael gwybod rhagor.

 

Dŵr

Mae dwy ffordd gyffredin o dalu am ddŵr:

Mesurydd dŵr – dim ond am y dŵr a ddefnyddiwch y byddwch yn talu.

Trethi dŵr – Rydych yn talu swm gosodedig, ni waeth faint o ddŵr a ddefnyddiwch. Mae trethi dŵr yn cael eu cyfrifo yn ôl Gwerth Ardrethol yr eiddo.

Am gyngor, ffoniwch Dŵr Cymru ar 0800 052 0145

 

Trydan a Nwy

Bydd angen ichi wresogi a goleuo’ch cartref, coginio a gweithredu teclynnau trydanol. Gall eich biliau tanwydd amrywio o £28 yr wythnos neu ragor, yn enwedig yn y gaeaf. I gael gwybod pa ddarparwr cyfleustodau sydd orau i chi, trowch at www.uSwitch.com

 

Trwydded Deledu

Mae trwydded deledu’n costio £145.50 bob blwyddyn, sef £3.00 yr wythnos.

Cewch wybod rhagor am sut i dalu yn www.tvlicensing.co.uk

Lawrlwythiadau

Cost Cadw Cartref

Dolenni perthnasol

Taliadau’r Dreth Cyngor
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudfil