skip to main content

Cwestiynau Cyffredin

 

C. Cyflwynais fy nghais yr wythnos diwethaf, ond rwy’n methu â chynnig o hyd?

A. Rhaid i bawb sy’n gwneud cais am dai cymdeithasol gael cyfweliad “Dewisiadau Tai” â gwasanaeth Atebion Tai Cyngor Merthyr Tudful. Byddwch yn cael cynnig o apwyntiad cyn gynted ag y bydd un ar gael, a hynny fel arfer ymhen deng diwrnod gwaith o gael ymholiad neu ffurflen gais.

Mae angen cynnal cyfweliad i sicrhau y cewch chi’r amrywiaeth lawn o gyngor tai a dewisiadau tai, ac mae angen sicrhau eich bod yn gymwys i wneud cais am dai cymdeithasol. Efallai hefyd y gallwch gael at lety’n gyflymach y tu allan i’r system tai cymdeithasol.

 

C. Pam mae rhywun wedi cael ei ailgartrefu cyn fi, a minnau’n gwybod ei fod wedi cofrestru am dŷ ar fy ôl i?

A.  Mae amgylchiadau pob ymgeisydd yn wahanol, sy’n gallu golygu bod ar rywun fwy o angen tŷ na chi. Efallai hefyd y bu’n rhaid i ni gynnig llety brys i rywun. Ni allwn roi adborth am gais rhywun arall, ond mae pob tŷ’n cael ei ddyrannu yn unol â Pholisi Dyrannu Tai CBSMT, sy’n golygu y gallai rhywun arall gael ei ailgartrefu cyn chi os oes mwy o angen tŷ arno, hyd yn oed os yw wedi cofrestru ar eich ôl chi.

 

C. Rwy’n dioddef o afiechyd, oes angen imi ddarparu unrhyw wybodaeth ychwanegol?

A. Oes, bydd angen ichi gyflwyno llythyr meddygol gan eich meddyg teulu neu ymwelydd iechyd. Yna bydd eich achos yn cael ei asesu. Os penderfynir bod eich cartref yn effeithio’n ddifrifol ar eich amgylchiadau meddygol, byddwn yn newid eich band i arian neu aur.  Os bydd eich band yn cael ei uwchraddio, bydd eich dyddiad cofrestru’n newid i ddyddiad y band newydd.

 

C. Os bydd fy amgylchiadau’n newid, beth ddylwn ei wneud?

A. Rhaid ichi roi gwybod ar unwaith i Adran Dai CBSMT a llenwi’r ffurflen “newid amgylchiadau” sydd ar gael gan ein holl swyddfeydd tai. Os yw’r newid yn eich amgylchiadau’n arwain at fand blaenoriaeth uwch, eich dyddiad cofrestru fydd y dyddiad y rhoesoch wybod inni am y newid yn eich amgylchiadau. Fodd bynnag, os bydd eich amgylchiadau newydd yn arwain at fand is, bydd eich dyddiad cofrestru gwreiddiol yn cael ei ddefnyddio.

 

C.  Rwy’n dioddef o aflonyddu, pa wybodaeth sydd ei hangen arnoch gen i?

A.  Bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth annibynnol gan Heddlu De Cymru. Bydd y dystiolaeth hon yn cael ei hystyried gan y panel amgylchiadau ailgartrefu, a fydd yn penderfynu a ddylid rhoi unrhyw flaenoriaeth.

 

C. A oes unrhyw amgylchiadau lle na fyddaf efallai’n cael fy ngwahodd i weld cartref?

A. Oes. Os oes tystiolaeth o ymddygiad annerbyniol blaenorol, efallai y cewch chi’ch gwahardd o’r gofrestr, gan fethu â gwneud unrhyw gynigion felly. Yn yr un modd, os ydych eisoes yn denant gyda Chartrefi Cymoedd Merthyr neu landlord cymdeithasol arall, a’ch bod wedi torri amodau tenantiaeth (e.e. peidio â thalu rhent, cyflwr y cartref) ni fyddwch yn cael eich gosod mewn unrhyw fand penodol nes bod y broblem wedi’i datrys nes bodloni’r landlordiaid. Mae hawl i apelio yn erbyn y penderfyniadau hyn, a rhaid gwneud yr apêl yn ysgrifenedig cyn pen 28 diwrnod o roi gwybod am y penderfyniad.

 

C. Pa fath o gartref y galla i wneud cynnig amdano?

A. Mae’r tabl “Safon Ystafell Wely” yn rhoi syniad o’r maint a’r math o eiddo y gall gwahanol fandiau gynnig amdano, sy’n rhestru Maint a Math o Eiddo ac yna Maint yr Aelwyd:

Cysylltwch:

E-bost: info@mvhomes.org.uk

Ffôn: 01685 727878

Rhadffôn: 0800 085 7843