skip to main content

Cwynion a Chlod

 

Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth sy’n canolbwyntio ar y cwsmer. Rydym yn croesawu eich adborth am y gwasanaethau a ddarparwn a byddwn bob amser yn ceisio defnyddio’ch barn i wella ein ffordd o ddarparu gwasanaethau.

 

Clod

Os ydym wedi gwneud rhywbeth yn dda, yn eich barn chi, dywedwch wrthym er mwyn inni rannu’r adborth cadarnhaol. Gallwch wneud hyn drwy roi clod i ni.

 

Cwyn

Weithiau mae pethau’n mynd o chwith – rydym yn cydnabod bod gan gwsmeriaid hawl i gwyno, ac rydym wedi ymrwymo i ddelio’n briodol â chwynion. Os ydych yn anfodlon ar unrhyw agwedd ar ein gwaith ni neu waith ein contractwyr, neu os ydych yn credu ein bod wedi methu â gwneud rhywbeth y dylem fod wedi’i wneud, hoffem glywed amdano. Mae cwynion yn bwysig i ni, i’n helpu i weld ymhle rydym wedi methu darparu gwasanaeth ac ym mha ffyrdd mae angen inni wella. Os oes diffyg yn y ffordd y byddwn yn gwneud pethau, byddwn yn cynllunio newid ein systemau i’w atal rhag digwydd eto. Os byddwn ni’n ei gael yn anghywir, byddwn bob amser yn ymddiheuro.

Os byddwch yn gwneud cwyn, ni chewch chi’ch trin yn anffafriol. Byddwn yn sicrhau nad yw’ch perthynas â ni’n ddioddef yn y dyfodol o ganlyniad i wneud cwyn, na mynegi pryder.

Sut mae rhoi clod i ni

  • Dros y ffôn – naill ai drwy ffonio’r brif linell (0800 085 7843) neu’r llinell cwynion (01685 727767)
  • Drwy e-bostinfo@mvhomes.org.uk
  • Yn bersonol i’n Prif Swyddfa yn Ty Brychan, 22 Heol Lansbury, Gellideg, Merthyr Tydful, CF47 1HA
  • Mewn llythyr i’n Prif Swyddfa yn Ty Brychan, 22 Heol Lansbury, Gellideg, Merthyr Tydful, CF47 1HA

Am fwy o wybodaeth am ein proses gwyno, darllenwch ein tudalen Gwneud Cwyn.

Ffurflen Adborth