skip to main content

Cyfrifoldebau atgyweirio

 

A chithau’n denant i Gartrefi Cymoedd Merthyr, bydd gennych nifer o gyfrifoldebau – mae’r rhain yn cynnwys atgyweiriadau.

Rydych yn gyfrifol am y canlynol:

  • Rhoi gwybod inni ar unwaith am unrhyw ddiffygion neu atgyweiriadau rydym ni’n gyfrifol amdanynt
  • Cadw toiledau a phibellau carthion yn rhydd rhag rhwystrau
  • Awyru a gwresogi’r lle’n ddigonol er mwyn osgoi anwedd mewnol
  • Esmwytho / iro drysau mewnol
  • Atgyweirio mân graciau plastr mewnol
  • Atgyweirio teils llawr, neu ailosod carpedi rhydd neu garpedi sydd wedi treulio
  • Gwneud mân atgyweiriadau i unedau a droriau cegin
  • Gosod gwydr newydd mewn ffenestri a drysau os yw’n torri
  • Gosod ffiwsiau newydd
  • Gofalu am erddi a chloddiau

Am restr lawn o’r atgyweiriadau rydych chi’n gyfrifol amdanynt, a’r pethau y byddwn ni’n eu gwneud, darllenwch ein PDF ‘Atgyweiriadau – Pwy sy’n Gyfrifol’.

Cofiwch, os byddwch chi, aelodau eraill o’r cartref neu’ch ymwelwyr yn gwneud difrod i’r eiddo, chi fydd yn gyfrifol am wneud y gwaith hwn eich hun neu ein talu ni i atgyweirio’r difrod.

I gael gwybod rhagor, cysylltwch â ni ar radffôn 0800 085 7843 neu 01685 727772.

Cyfrifoldebau eraill

A chithau’n denant i Gartrefi Cymoedd Merthyr, bydd gennych amrywiaeth o gyfrifoldebau, sy’n cael eu hegluro’n llawn yn eich cytundeb tenantiaeth.

Rhagor o wybodaeth

Eich tenantiaeth – eich cyfrifoldebau

Byw gyda ni