skip to main content

Cymorth Gyda Materion Ariannol

 

Mae pryderon ariannol yn gallu achosi llawer o ofid a straen. Fe allwn ni helpu. Yn yr adran hon, cewch gymorth, cyngor ac arweiniad ar nifer o bethau gan gynnwys cyllidebu, benthyca a budd-daliadau.

Yn ein hadran Cadw-mi-gei, mae cynlluniwr cyllideb i’w lawrlwytho ac awgrymir sut mae bod yn ddoeth ag arian. Cofiwch gysylltu ag Ann a Judith, ein Swyddogion Gwneud y Mwyaf o Incwm, a all eich helpu i gynyddu’ch incwm a lleihau eich gwariant.

 

A wyddech chi?

Os oes angen Cyngor ar Ddyled arnoch, mae Cartrefi Cymoedd Merthyr wedi hwyluso sesiynau annibynnol, rhad ac am ddim ar gyfer cyngor ar ddyled, a hynny yn ein swyddfeydd yn Nhŷ Martin Evans i’r holl breswylwyr a allai elwa ar y cymorth hwn. Dylech gysylltu â ni ar Radffôn 0800 085 7843 i drefnu apwyntiad. .

Ffynonellau eraill o gyngor

Cyngor ar Bopeth
Cyngor diduedd, cyfrinachol ar amrywiaeth o faterion defnyddwyr, gan gynnwys Budd-daliadau Lles, cyngor ar ddyled a thai.

Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol
Cyngor ariannol diduedd, clir a chynllunwyr ariannol rhyngweithiol sy’n hawdd eu defnyddio.

Llinell Ddyled Genedlaethol
Cyngor cyfrinachol ac annibynnol yn rhad ac am ddim ar ddelio â phroblemau dyled.

Y Tîm Benthyg Arian Anghyfreithlon(reportaloanshark@stoploansharks.gov.uk)
Mynd i’r afael â benthycwyr arian anghyfreithlon neu ddidrwydded.

SSAFA
Cyngor a chymorth i gyn-filwyr, cyn-forwyr, cyn-awyrenwyr a’u teuluoedd.

Step Change
Elusen annibynnol sy’n helpu pobl i oresgyn dyled.

Turn2Us
Helpu pobl mewn angen ariannol i gael at fudd-daliadau lles, grantiau elusennol a mathau eraill o gymorth ariannol.