skip to main content

Dewis Tai Merthyr

 

Mae’r ffordd rydych yn gwneud cynnig am gartrefi wedi newid.

Os hoffech wneud cynnig am un o’n cartrefi, bydd angen ichi ddefnyddio gwasanaeth o’r enw Dewis Tai Merthyr, sydd â llawer o wybodaeth a chyngor am rentu llety fforddiadwy ym Merthyr Tudful.

Sut mae’n gweithio?

 

Cam 1 – Apwyntiad

Gall ymgeiswyr ymuno â Dewis Tai Merthyr drwy lenwi ffurflen gais, sydd ar gael gan Fwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Yna bydd angen i chi drefnu apwyntiad gyda’r Tîm Atebion Tai ac mae modd gwneud hyn drwy ymweld â’r ganolfan ddinesig. Os nad allwch chi ymweld â’r ganolfan ddinesig, ffoniwch y tîm Atebion Tai ar 01685 725452.

Bydd angen ichi ddod â’r holl wybodaeth a thystiolaeth ategol ofynnol gyda chi, fel prawf adnabod a thystiolaeth o’ch cartref presennol. Efallai hefyd y bydd gofyn ichi roi tystiolaeth feddygol, prawf ecwiti gan gynnwys cynilion, trefniadau mynediad o ran plant a thystlythyrau gan landlordiaid blaenorol neu gyfredol.

Cam 2 – Cofrestru

Ar ôl trefnu cyfweliad opsiynau tai, bydd aelod o’r tîm atebion tai yn gweithio drwy’ch cais Dewis Tai gyda chi ac yn darparu amrywiaeth gynhwysfawr o opsiynau tai sydd ar gael i chi.

Bydd angen y rhif cofrestru dilys hwn arnoch i gynnig am gartrefi, ynghyd â’ch band blaenoriaeth.

Mae’ch angen am dai yn cael ei asesu ar sail eich amgylchiadau personol; byddwch yn cael eich gosod yn un o’r bandiau canlynol:

Band brys – Angen tai ar frys.

Band diemwnt – Tenantiaid Cymdeithas Tai sydd am gael cartref llai o faint os yw’r dreth ystafell wely’n effeithio arnynt.

Band aur – Angen mawr am gartref

Band arian – Angen canolig am gartref (gan gynnwys arian a mwy)

Band efydd – Ychydig bach o angen am gartref

 

Cam 3 – Dechrau cynnig

Hysbysebir pob cartref yn wythnosol ar wefan Dewis Tai Merthyr. Bydd cartrefi newydd yn cael eu hysbysebu bob dydd Mercher am hanner dydd.

Gallwch gynnig am gartref drwy:

1. Ffonio: 0800 028 2033 a dilyn y cyfarwyddiadau sy’n cael eu rhoi i chi

2. Ar-lein: Ewch i wefan Dewis Tai Merthyr, mewngofnodwch gyda’ch rhif cofrestru a’ch dyddiad geni, a chynigiwch am eich cartref/cartrefi dethol.

Ni fydd unrhyw gynigion a geir ar ôl y dyddiad cau yn cael eu hystyried. Gall y rhai sy’n chwilio am gartref gynnig am gynifer o gartrefi ag y mynnant ym mhob cylch hysbysebu (wythnosol).

Dim ond un cynnig a ganiateir am bob eiddo.

Bydd y broses gynnig yn agor ac yn cau ar yr amseroedd canlynol:

 

Proses Gynnig           Hysbyseb yn Agor                                    Hysbyseb yn Cau

Ar-lein                          12.00pm  (12.00) Dydd Mercher           11.59am Dydd Mercher

Ffôn                              12.00pm (12.00) Dydd Mercher            11.59am (11:59) Dydd Mercher

 

Cam 4 – Ymlacio ac aros

Ar ôl cael eich cynnig, penderfynir pwy sy’n cael y cartref drwy ystyried band yr ymgeisydd, drwy gyfateb maint teulu i faint cartref a thrwy ystyried ers pryd mae’r ymgeisydd wedi cofrestru.

Bydd yr amser y byddwch yn aros yn dibynnu ar y band rydych wedi’ch gosod ynddo, maint eich teulu, a’r ardal lle hoffech fyw.

Os yw’ch cais yn llwyddo, byddwch yn cael ymweliad gan Swyddog Tai Cartrefi Cymoedd Merthyr i sicrhau eich amgylchiadau. Yna byddwch yn cael cynnig ffurfiol mewn llythyr.

Os hoffech wybod rhagor, cysylltwch â’n Tîm Dyraniadau ar 0800 085 7843.

Dolenni perthnasol

Gweld y cartrefi sydd ar gael
Dewis Tai Merthyr

Cysylltwch â:

Y Tîm Atebion Tai:
01685 725000

Ein Tîm Dyraniadau:
0800 085 7843