skip to main content

Diogelu Data

Cofrestrwyd Cartrefi Cymoedd Merthyr yn rheolydd data at ddibenion Deddf Diogelu Data 2018 (Cyfeirnod cofrestru Z1616171) a byddwn yn cydymffurfio â gofynion y Ddeddf drwy’r amser. Mae modd gweld at ba ddibenion y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol ar Wefan y Comisiynwyr Gwybodaeth – cliciwch yma i weld ein hysbysiad.

Gwybodaeth sy’n cael ei Chasglu

Dyma’r prif fathau o wybodaeth y cawn ei chadw amdanoch chi:

  • Manylion personol mewn perthynas â chi (fel enw, cyfeiriad, dyddiad geni a manylion cyswllt)
  • Gwybodaeth am unrhyw gwestiynau neu ymholiadau rydych wedi’u codi gyda ni
  • Cofnodion mewn cysylltiad ag unrhyw wasanaethau a ddarparwyd ichi gennym ni, neu ein partneriaid

Os byddwch yn cysylltu â ni, cawn gadw copïau o unrhyw lythyr, e-bost neu ffurflen ar-lein. Efallai hefyd y bydd sgyrsiau ffôn gyda ein gwasanethau cwsmeriaid yn cael eu recordio ar gyfer monitro hyfforddiant at ddibenion hyfforddiant neu fonitro.

Darparu Gwasanaethau

Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn awyddus i ddod o hyd i ffyrdd i wella’r gwasanaethau a ddarparwn i’n staff. Er mwyn ein helpu i wneud hyn, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a rowch yn rhan o broffilio tenantiaid neu arolygon eraill er mwyn llywio a gwella ein darparu gwasanaethau ac efallai byddwn yn cysylltu â chi mewn perthynas â’r wybodaeth a rowch.

Gall gwybodaeth proffilio tenantiaid gael ei chasglu drwy ffurflen, mewn person neu dros y ffôn gyda’ch caniatad. Os nad ydych am inni gysylltu â chi fel rhan o’n trefniadau gwella gwasanaeth, defnyddiwch y dewis eithrio ar y ffurflen neu rhowch wybod i aelod o’n staff.

Cais Goddrych am Wybodaeth

Dan Ddeddf Diogelu Data 1998 a y rheoliad diogelu data cyffredinol (RDDC), mae hawl gennych gael at yr wybodaeth bersonol y mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn ei chadw amdanoch chi. Os hoffech gael at eich gwybodaeth, dylech naill ai:

E-bostio: info@mvhomes.org.uk; neu
Ysgrifennu at: Cartrefi Cymoedd Merthyr, Tŷ Martin Evans, Bloc 2, Cwrt Glanyrafon, Avenue De Clichy, Abermorlais, Merthyr Tudful CF47 8LD.

Er mwyn i Gartrefi Cymoedd Merthyr brosesu’ch cais, bydd angen i chi ddarparu:

  • Prawf Adnabod
  • Cadarnhad o’r wybodaeth yr hoffech i ni ei chyflenwi

 

Pan fyddwn wedi cael y rhain, byddwn yn cyflenwi’r wybodaeth y gofynnoch amdani cyn pen un mis.