skip to main content

Ein Tim Gweithredol

Mike Owen
Prif Weithredwr

Mike yw Prif Weithredwr Cartrefi Cymoedd Merthyr ers mis Ebrill 2011. Cyn 2011, bu Mike yn gweithio bron 10 mlynedd i Carrick Housing yng Nghernyw, a gâi ei chydnabod ymhlith y cymdeithasau tai mwyaf blaenllaw yn y DU. Bu Mike hefyd yn gweithio fel Prif Weithredwr Birmingham Cooperative Housing Services, sef cydweithfa dai eilaidd arbenigol.

Mae Mike yn weithgar iawn yn y symudiad tai cenedlaethol ac roedd yn aelod o Dasglu Gweinidogol Llywodraeth Cymru ar Dai. Bu’n helpu i sefydlu’r Ffederasiwn Cenedlaethol o Sefydliadau Rheolaeth Hyd Braich ac roedd yn swyddog Gadeirydd arno am nifer o flynyddoedd. Mae hefyd yn Ymddiriedolwr yng Nghorff Llywodraethu’r Sefydliad Tai Siartredig ac mae’n Gyfarwyddwr Caffael ar gyfer Tai.

Mae Mike yn briod ac mae ganddo ddau fab sydd wrth eu bodd yn chwarae rygbi ac yn syrffio. Felly, mae Mike yn treulio ei holl amser naill ai’n sefyll ar linellau ystlys oer neu’n sefyll mewn moroedd oer.

 

Lorraine Oates
Prif Weithredwr Cynorthwyol

Mae Lorraine wedi cymhwyso gyda CIPFA ac roedd yn Gyfrifydd Grŵp yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful o 2003 i 2009. Treuliwyd ail hanner yr amser hwn yn gweithio ar y broses o drosglwyddo stoc. Trosglwyddodd i Gartrefi Cymoedd Merthyr (CCM) ym mis Mawrth 2009 yn Rheolwr Cyllid.

Cafodd Lorraine ei dyrchafu i swydd y Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau yn 2011. Mae ei chylch gwaith yn cynnwys Cyllid, TG ac Adnoddau Dynol. Mae wedi goruchwylio’r broses o gryfhau sefyllfa ariannol Cartrefi Cymoedd Merthyr ac wedi cynrychioli CCM yn y broses o sefydlu Gwasanaeth Archwilio Mewnol ar y cyd – sef Barcud Shared Services – gyda chymdeithasau tai’r Cymoedd i’r Arfordir, Bron Afon a Chartrefi NPT. Y gwasanaeth hwn a enillodd y wobr am Gyflawni Effeithlonrwydd a Gwerth am Arian yng Ngwobrau Tai Cymru CIH 2013. Mae Lorraine hefyd yn awyddus i hyrwyddo tryloywder a gwerth am arian yn y sefydliad, gan gynnwys tenantiaid a staff yn y broses lawn o osod cyllideb i CCM.

Ymhlith diddordebau Lorraine mae teithio, bwyta allan, coginio a mynd i’r sinema.

 

Victoria Slade
Cyfarwyddwr Gweithrediadau 

Ymunodd Victoria â Chartrefi Cymoedd Merthyr yn 2011. Mae’n gyfrifol am y gwasanaethau rheoli ystadau a thai, ond hefyd am y timau sy’n gweithio yn y ganolfan gyswllt, casglu incwm a rheoli prydlesi, tai gwarchod a thai â chymorth, adfywio, a pholisi ac ymchwil tai. Cyn dod i fyw a gweithio yng Nghymru, bu’n gweithio i’r Comisiwn Archwilio yn Lloegr, lle cafodd olwg ar ystod eang o gymdeithasau tai a hefyd awydd i wella gwasanaethau ac ymarfer. Mae’n aelod Bwrdd gwirfoddol o fenter gymdeithasol leol. Treulir llawer o’i hamser rhydd yn yr awyr agored yng nghefn gwlad godidog De Cymru, ac mae’n aml i’w gweld y tu ôl i gamera.