skip to main content

Cydgyfnewid

Mae cydgyfnewid yn digwydd pan fydd un tenant yn cyfnewid â thenant arall neu ragor, gyda chytundeb Cartrefi Cymoedd Merthyr. Gallai hyn fod yn ffordd gyflymach o symud eiddo neu symud i gartref llai o faint.

Cyfnewid eich Cartref

A chithau’n un o denantiaid sicr Cartrefi Cymoedd Merthyr, mae gennych yr hawl i gyfnewid eich cartref ag un o’n tenantiaid eraill, tenant cymdeithas tai neu awdurdod lleol arall.

Os dewch o hyd i eiddo sy’n addas yn eich barn chi, chi sydd i gysylltu â’r tenant sydd am gyfnewid. Bydd angen wedyn i’r ddwy ochr lenwi ffurflen gais gydgyfnewid a’i dychwelyd i Gartrefi Cymoedd Merthyr. Yna byddwn yn ymweld â’ch eiddo i’w archwilio cyn bod modd cytuno i gyfnewid. Bydd angen hefyd ichi wneud archwiliad trwyadl o’r eiddo y cynigiwch symud iddo a sicrhau bod yr eiddo’n bodloni’ch gofynion a hefyd asesu ei gyflwr cyffredinol.

Bydd angen ichi feddwl yn ofalus cyn gwneud cais am gydgyfnewid; os byddwch yn cyfnewid rydych yn cymryd cyfrifoldebau’r tenant blaenorol. Ar ôl ichi symud, chi sy’n gyfrifol am atgyweirio a chynnal a chadw unrhyw newidiadau, gosodiadau neu ffitiadau a wnaed gan y tenant blaenorol; gallai hyn gynnwys drysau, lloriau laminedig, cawodydd, siediau, gosodiadau cegin, teils wal neu lawr etc. Chi fydd yn gyfrifol am hyn ac nid Cartrefi Cymoedd Merthyr.

Sylwch na chewch wneud trefniadau i symud heb gael ein caniatâd ysgrifenedig ni.

Mae angen i’r cais gael ei argraffu, ei lenwi, ei lofnodi a’i ddychwelyd inni yng Nghartrefi Cymoedd Merthyr. Gallwch ei gyflwyno yn ein derbynfa neu yn y post i:

Cartrefi Cymoedd Merthyr Cyf.
Tŷ Martin Evans
Cwrt Glanyrafon
Avenue De Clichy
Abermorlais
Merthyr Tudful
CF47 8LD

Nid oes gan denantiaid byrddaliol sicr yr hawl i gydgyfnewid.

Ni chawn wrthod caniatâd heblaw am resymau penodol, er enghraifft os yw’ch tŷ’n rhy fawr neu’n rhy fach i’r teulu yr hoffech gyfnewid ag ef, neu os oes ôl-ddyledion yn y naill gartref neu’r llall.
I gael gwybod rhagor am gydgyfnewid, cysylltwch â’ch Swyddog Tai neu cysylltwch â’r gwasanaethau cwsmeriaid ar 0800 085 7843.

Gwnewch Gais am Gydgyfnewid

Mae angen argraffu, llenwi, llofnodi a dychwelyd y cais inni yng Nghartrefi Cymoedd Merthyr. Gallwch ei gyflwyno i’n derbynfa neu yn y post i:

Cartrefi Cymoedd Merthyr Cyf.
Tŷ Martin Evans
Riverside Court
Avenue De Clichy
Abermorlais
Merthyr Tudful
CF47 8LD