skip to main content

Atgyweiriadau

 

Ein nod yw cwblhau atgyweiriadau’n gyflym ac yn effeithlon. I’n helpu i ddarparu gwasanaeth da, mae angen ichi roi gwybod inni cyn gynted â phosibl pan fydd problem.

Sut i roi gwybod am rywbeth i’w atgyweirio

– Llenwch ein ffurflen atgyweirio ar-lein i’n helpu i adnabod y broblem.

– Ffoniwch ni ar radffôn 0800 085 7843 neu 01685 727772.

– Galwch yn y swyddfa.

Mewn argyfwng, peidiwch â rhoi gwybod am y broblem ar-lein ond cysylltwch â Rhadffôn 0800 085 7843.

Amserlenni atgyweirio

Rydym yn categoreiddio atgyweiriadau mewn tri grŵp, gan ddibynnu ar y math o waith sydd ei angen. Anelwn at gwblhau atgyweiriadau cyn pen yr amserlenni canlynol:
Categori 1: Argyfyngau i gael sylw mewn pedair awr a’u cwblhau ymhen 24 awr.
Categori 2: Atgyweiriadau brys i’w cwblhau mewn tri diwrnod gwaith.
Categori 3: Atgyweiriadau cyffredinol i’w cwblhau drwy apwyntiad cyn pen 15 diwrnod gwaith.
Sylwch: ni ellir rhoi amserlenni penodol ar gyfer atgyweiriadau allanol neu atgyweiriadau heblaw rhai cyffredinol.

Byddwn yn cynnal ymarfer ymgynghori yn ystod yr Hydref/Gaeaf i adolygu’r amseroedd targed hyn.

Rhoi gwybod am rywbeth i’w atgyweirio – y tu allan i oriau swyddfa.

Gallwch roi gwybod am rywbeth i’w atgyweirio hyd yn oed tra bydd y swyddfa ar gau, ond ni allwn ddod allan heblaw ar gyfer atgyweiriadau argyfwng. Os nad yw’ch gwaith yn argyfwng, bydd staff ein canolfan alwadau’n gwneud cofnod ohono’r drannoeth.

Cysylltwch â ni ar 0800 085 7843 neu 01685 727772 i roi gwybod am rywbeth i’w drwsio, ond os oes problem gyda’r rhif hwn ffoniwch 01685 385231.

Pryd fyddwn ni’n galw y tu allan i oriau swyddfa?

  • Pan fydd dŵr mewn cysylltiad â gosodion neu gylchedau trydanol
  • Difrod strwythurol os oes perygl y bydd y strwythur yn cwympo
  • Dŵr glaw’n dod i mewn neu bibellau’n gollwng, gan achosi difrod sylweddol os na chaiff sylw ar unwaith (a lle nad yw’r tenant yn gallu cymryd camau dros dro)
  • Difrod tân
  • Toiled wedi’i flocio (a dim cyfleuster arall ar gael)
  • Gwres yn methu
  • Dim pŵer trydanol i unrhyw ran o’r safle (ni fydd hyn felly’n cynnwys achosion o golli un cylched neu un neu ragor o osodiadau soced/golau).
  • Larymau mwg a larymau eraill yn gwneud sŵn
  • Methu cau drysau a ffenestri yn ddiogel
  • Wedi colli allweddi sy’n golygu bod y tenant wedi’i gloi allan. Efallai byddwn yn codi tâl am gael ein galw allan yn yr achos hwn.

Sylwch: Os gwelir bod y nam wedi’i orliwio er mwyn ein cael ni allan y tu allan i oriau swyddfa, byddwn yn ailgodi am gost lawn yr alwad.

Rhowch Wybod am Atgyweiriadau

Mewn argyfwng, peidiwch â rhoi gwybod am y broblem ar-lein ond cysylltwch drwy'r Rhadffôn ar 0800 085 7843.