skip to main content

Gwaith Gwelliant wedi’i Gynllunio

Rhaglen Gwelliant wedi’i Gynllunio 2017 – 2018

Gobeithiwn eich bod yn mwynhau byw yn eich cartref ac rydym wedi ymrwymo i wella eiddo’n barhaus. Mae gennym raglen waith ar gyfer eleni, ond nid yw’r rhestri yn nhrefn blaenoriaeth.

Ceginau, ystafelloedd ymolchi a gwaith trydan

Heol Y Castell, Pant
Rhodfa’r, Pant
Tai’r Twynau, Pant
Trevor Close, Pant

Ivor Street, Dowlais

Wern Isaf, Penywern

Ffenestri a Drysau

Canonbie Crescent, Aberfan
Dyffryn Fawr, Pentrebach
Rhydfach, Pentrebach

Toeon

Cae’r Wern, Ynysfach
Penlan View, Ynysfach

Peintio

Greenwood Close, Twynyrodyn
Haven Close, Troedyrhiw
Heol SO Davies, Georgetown
Llwyn Dic Penderyn, Georgetown
Pant Close, Pant
Rhydfach, Pentrebach

Contractor Painting Programme
Davies Street, Penywern
Houlson Street, Penywern
Rees Street, Penywern
Wern Street, Penywern
First Avenue, Galon Uchaf
Second Avenue, Galon Uchaf
Third Avenue, Galon Uchaf
Fourth Avenue, Galon Uchaf
Fifth Avenue, Galon Uchaf
Alder Grove, Gurnos
Larch Close, Gurnos
Palm Road, Gurnos
Pine Close, Gurnos
Plane Grove, Gurnos
Nantycoed, Troedyrhiw
Trevor Close, Pant

Gwresogi

For this programme we have not devised a street list. Work is being prioritised by system type. Firstly we are prioritising the older appliances such as ‘open flue’ back boilers. The secondary factor is based on the existing heating systems reliability, repairs history and the availability of replacement parts.

Our budget will allow for an upgrade of over 160 full new systems and a number of partial upgrades

Rhaglenni parhaus

Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr wedi gwireddu eu haddewidion trosglwyddo o ran nifer y ceginau ac ystafelloedd ymolchi newydd a osodwyd, ond nid ydym am roi’r gorau i’r rhaglenni ailosod hyn.

Er mwyn cyrraedd Safonau Ansawdd Tai Cymru (SATC), bydd y rhaglen o waith wedi’i gynllunio yn parhau ond ar raddfa lai o faint na’r ychydig flynyddoedd diwethaf. Mae’r rhaglenni’n cael eu nodi o’n cronfa ddata rheoli asedau – mae’r wybodaeth yn y gronfa ddata’n dod o arolygon cyflwr stoc a gynhaliwyd dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf gan Savills. Defnyddiwn yr wybodaeth hon i ragweld oes cydrannau h.y. eich cegin, ystafell ymolchi etc a defnyddiwn hyn i geisio blaenoriaethu strydoedd o ran y flwyddyn ailosod. Rydym wedi gweithio gyda’n Fforwm Dylunio Ansawdd (QDF) dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i roi gwybod iddynt am y rhaglenni i ddod, ac am y sail resymegol o anelu at strydoedd nid eiddo yn unig er mwyn gwneud y defnydd gorau o adnoddau a bod yn fwy effeithlon.

 

C: Nid yw fy nghegin na’m hystafell ymolchi’n cyrraedd SATC, ond mae’r gwaith wedi’i wneud mewn strydoedd eraill – a fydda i’n cael rhai newydd hefyd?

A: Byddwch, ond os nad oes mwy na 2 o geginau ac ystafelloedd ymolchi i’w hailosod yn eich stryd chi, a bod 15 mewn stryd arall, byddwn yn ceisio gwneud y gwaith yn y stryd â’r angen mwyaf, er mwyn cael y ffordd fwyaf effeithlon o ailosod. Byddwn yn dod i’r man lle bydd ceginau ac ystafelloedd ymolchi a gollwyd yn cael eu hailosod mewn rhaglen ‘glirio’.

Cegin newydd

Pwysig

Os ydych yn byw yn un o’r strydoedd a restrir yma, byddwn yn gwneud arolwg cwmpasu o’ch eiddo.

Archwiliad cyflym o’ch eiddo yw hwn, lle byddwn yn nodi pa waith sy’n ofynnol; pan fydd arolwg yn cael ei gwblhau, nid yw’n golygu y byddwch yn bendant yn cael gwaith.