skip to main content

Sut mae gwneud Cwyn

 

Beth yw cwyn?

 

Mae modd gwneud cwyn os ydych yn anfodlon ar unrhyw agwedd ar wasanaethau CCM. Gallai hyn gynnwys:

 • Safon ac ansawdd y gwasanaeth a ddarparwyd gan CCM neu ei gontractwyr
 • Y ffordd y mae staff neu gynrychiolwyr eraill CCM wedi ymddwyn
 • Y ffordd y mae ceisiadau am wybodaeth wedi’u trin
 • Diffyg gweithredu, neu fethiant i ddilyn gweithdrefnau

Os ydych yn dod atom am wasanaeth am y tro cyntaf (er enghraifft, rhoi gwybod am rywbeth i’w drwsio, gofyn am wybodaeth etc), dylech roi’r cyfle i ni ymateb i’ch cais yn gyntaf.

Os oes modd, byddwn yn delio â phethau yn y fan a’r lle yn hytrach na cheisio eu datrys yn nes ymlaen. Os oes gennych bryder, codwch ef gyda’r person rydych chi’n delio ag ef. Os nad yw’n gallu datrys y gwyn, bydd yn rhoi gwybod i chi sut mae gwneud cwyn yn ffurfiol.

Sut mae gwneud cwyn ffurfiol
 • Mewn llythyr i’n Prif Swyddfa yn Nhŷ Martin Evans, Riverside Court, Avenue de Clichy, Merthyr Tudful CF48 8LD
 • Dros y ffôn – naill ai drwy ffonio’r brif linell (0800 085 7843) neu’r llinell gwynion (01685 727767)
 • Yn bersonol i’n Prif Swyddfa yn Nhŷ Martin Evans, Cwrt Glanyrafon, Avenue de Clichy, Merthyr Tudful CF48 8LD
 • Mewn e-bost – complaints@mvhomes.org.uk
 • Drwy ofyn am ffurflen gwyno a’i llenwi a’i hanfon i’n Prif Swyddfa yn Nhŷ Martin Evans, Cwrt Glanyrafon, Avenue de Clichy, Merthyr Tudful CF48 8LD

Mae modd rhoi cymorth i chi wneud cwyn. Er enghraifft, gall hyn gynnwys darparu gwybodaeth gwyno mewn gwahanol iaith neu fformat (gan gynnwys Braille, print bras, sain etc).

Delio â chwyn ffurfiol

Byddwn yn delio â’ch cwyn mewn modd agored a gonest.

 • Byddwn yn cydnabod eich cwyn cyn pen dau ddiwrnod gwaith
 • Bydd Swyddog, Rheolwr neu Gyfarwyddwr yn adolygu’ch cwyn, a byddwn yn anelu at anfon ymateb ysgrifenedig llawn atoch cyn pen 21 diwrnod gwaith o gael y gwyn.
 • Os yw’ch cwyn yn fwy cymhleth neu ddifrifol, gall gymryd ychydig yn hirach i ymchwilio iddi. Os felly, byddwn yn cysylltu â chi i egluro pam bydd yn cymryd mwy o amser i ymchwilio iddi, ac yn rhoi amcan o amserlen i chi.
Apelio yn erbyn penderfyniad

Os nad ydych yn fodlon ar ein hymateb, mae gennych yr hawl i apelio. Rhaid ichi ysgrifennu atom cyn pen 21 diwrnod calendr o gael ein hymateb gan amlinellu’r rhesymau pam rydych yn anfodlon ar ein penderfyniad, a sut byddech yn hoffi i’ch cwyn gael ei datrys. Bydd eich cwyn yn cael ei hadolygu gan banel cwynion annibynnol.

Bydd y panel yn gwneud penderfyniad, a bydd yn anelu at anfon ymateb ysgrifenedig llawn atoch cyn pen 28 diwrnod gwaith o gael eich apêl. Os nad ydych yn fodlon ar ganlyniad yr apêl, cewch fynd â’ch cwyn at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Mae Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru’n annibynnol ar Gartrefi Cymoedd Merthyr a gall ymchwilio i’ch cwyn os ydych chi’n credu eich bod chi’n bersonol, neu’r sawl rydych yn cwyno ar ei ran:

 • wedi cael triniaeth annheg neu wasanaeth sâl drwy ryw fethiant ar ran Cartrefi Cymoedd Merthyr
 • wedi bod dan anfantais bersonol oherwydd methiant gwasanaeth neu wedi cael triniaeth annheg

Mae’r Ombwdsmon yn disgwyl i chi roi gwybod i ni am eich pryderon yn gyntaf a rhoi’r cyfle i ni unioni pethau.

Gallwch gysylltu â’r Ombwdsmon drwy:

Ffôn: 0300 790 0203

e-bost: ask@ombudsman-wales.org.uk

Gwefan: www.ombudsman-wales.org.uk

Ysgrifennu at: Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru, 1 Ffordd yr Hen Gae, Pencoed CF35 5LJ

Cyfyngiadau amser ar gyfer gwneud cwyn

Fel arfer, byddwn yn gallu edrych ar gwyn dim ond os byddwch yn rhoi gwybod inni amdani cyn pen tri mis. Ni fwriedir i hyn effeithio ar hawliau statudol pobl, ond mae’n well astudio unrhyw broblemau tra byddant yn ffres o hyd ym meddyliau pawb.

Beth rydym yn ei ddisgwyl gennych chi

Rydym yn credu bod gan bob achwynydd yr hawl i gael ei glywed, ei ddeall a’i barchu. Fodd bynnag, disgwyliwn i chi fod yn gwrtais wrth ddelio â ni. Gwerthfawrogwn fod amgylchiadau gofidus neu drallodus wedi arwain at gwyn efallai. Fodd bynnag, ni fyddwn yn goddef ymddygiad ymosodgar na chamdriniol, gorchmynion afresymol na dyfalwch afresymol.

Lawrlwythiadau

Polisi Cwynion

Unioni Pethau