skip to main content

Diogelwch Nwy

 

Fel landlord, rydym yn gyfrifol am sicrhau bod y teclynnau nwy sy’n eiddo i ni yn gweithio’n ddiogel ac yn effeithlon. Mae’n bwysig bod teclynnau nwy’n cael eu harchwilio a’u trin yn rheolaidd.

Byddwn yn archwilio’ch boeler nwy a’r teclynnau sy’n eiddo i ni bob blwyddyn, ond ni fyddwn yn archwilio teclynnau nwy nad ydynt yn eiddo i ni, fel eich popty. Os oes gennych bopty nwy newydd neu declynnau nwy eraill, dylech drefnu eu harchwilio a’u trin bob blwyddyn. Dylai pob archwiliad gael ei wneud gan unigolyn “Diogelwch Nwy cofrestredig”; mae hyn yn ofyniad cyfreithiol yn ogystal â sicrhau ei fod wedi’i gofrestru’n beiriannydd nwy sy’n gallu sicrhau ei fod yn ddiogel.

 

Nwyon yn gollwng

Os ydych yn credu bod nwy’n gollwng yn eich cartref chi, gwnewch rywbeth ar unwaith.

 • Ffoniwch y rhif brys 0800 111 999 ar unwaith a rhowch wybod i CCM. Peidiwch â defnyddio ffôn symudol yn eich cartref os ydych yn meddwl bod nwy’n gollwng. Ewch y tu allan neu i dŷ cymydog a pheidiwch â dychwelyd i’r tŷ.
 • Diffoddwch eich prif gyflenwad nwy, os ydych yn gwybod sut mae gwneud hynny.
 • Diffoddwch bob teclyn nwy.
 • Agorwch ddrysau a ffenestri i gael gwared ar y nwy.
 • Peidiwch â throi unrhyw switshis trydanol ymlaen na’u diffodd – dim switshis golau na chlychau drws.
 • Peidiwch â defnyddio matsis, fflamau noeth na sigaréts.

Carbon monocsid (CO) – mae’n gallu lladd ond ni allwch ei weld, ei flasu na’i arogli.

Mae CO yn wenwynig, yn ddi-liw, yn ddi-flas, yn ddiarogl, ac nid yw’n llidus, ond mae’n niweidiol i bobl ac i anifeiliaid.

Yr hyn sy’n gwneud gwenwyn CO yn beryglus dros ben yw ei ymosodiad llechwraidd, a’i ganlyniadau marwol aml. Mae’n effeithio ar allu meddyliol ac mae’n analluogi pobl heb iddynt wybod bod dim o’i le. Gall unrhyw ymdrech sydyn gan rywun y mae wedi effeithio arno achosi iddo gwympo, gan olygu nad yw’n gallu dianc rhag y lleoliad halogedig. Mae’r canlyniad yn aml yn farwol.

 

Symptomau gwenwyn CO

Mae effeithiau gwenwyn CO yn gallu bod yn debyg iawn i’r ffliw:

 • Cur pen difrifol
 • Cyfog
 • Pendro
 • Blinder
 • Gwendid corfforol cyffredinol
 • Mae golwg lliw coch ceirios hefyd yn gallu bod ar wyneb dioddefwyr.

Cyngor Iechyd a Diogelwch

 • Dylai’r dioddefwr/dioddefwyr adael yr ardal halogedig ar unwaith, neu gael eu symud oddi yno, i’r awyr agored i anadlu ocsigen pur, os yw ar gael.
 • Dylid cadw’r dioddefwr/dioddefwyr yn gorffwys, gan osgoi unrhyw ymdrech dianghenraid (gall hyn fod yn farwol)
 • Chwiliwch gyngor meddygol bob tro

Rhaid i chi wneud popeth i sicrhau eich diogelwch eich hun ac eraill bob amser.

Dyma’r rhagofalon eraill mae angen i chi eu cymryd:

 • Awyru’n ddigonol yr holl ardaloedd yr effeithiwyd arnynt
 • Mae CO yn ysgafnach nag aer yn ystod hylosgiad a bydd yn casglu ar lefel uchel wrth i’r ystafell lenwi wedyn bydd yn gostwng yn yr ystafell cyn teithio i ystafelloedd cyfagos.

 

Canfod Carbon Monocsid

Cyhyd â bod y teclyn nwy wedi’i osod, ei drin a’i addasu’n gywir a bod digonedd o awyr iach, bydd hylosgiad y nwy fel arfer yn foddhaol.

Fodd bynnag, mewn tywydd garw neu pan fydd addasiad i’r adeilad wedi digwydd, gallai hyn gael effaith andwyol ar weithrediad diogel teclyn ffliw agored.

Gallai’r teclyn dorri neu gallai’r ffliw gael ei rwystro rhwng archwiliadau.

Mae defnyddio larymau CO yn gwarchod defnyddwyr nwy ymhellach ac mae canfod nwyon felly’n gynnar yn gallu atal digwyddiad cysylltiedig â nwy.

Ni ddylid defnyddio larymau CO yn llinell amddiffyn gyntaf rhag effeithiau CO. Y pethau pwysicaf yw cael archwiliadau diogelwch nwy rheolaidd, cynnal a chadw’n rheolaidd a gosod teclynnau yn y modd cywir.

Cyfrifoldebau’r landlord

 • Mae GSIUR yn gosod dyletswyddau ar landlordiaid mewn safleoedd perthnasol yn y sector preifat a chyhoeddus, i sicrhau bod yr holl bibellau gosod nwy, teclynnau nwy a systemau simnai sy’n eiddo iddynt yn cael eu cynnal a’u cadw mewn cyflwr diogel.

Dyletswydd gofal y landlord.

 • Dan adran 3 o’r ddeddf iechyd a diogelwch yn y gwaith, eu dyletswydd gofal yw cynnal a chadw system simnai sy’n gwasanaethu teclyn nwy sy’n eiddo i’r tenant.
 • Rhwymedigaeth y landlord yw sicrhau bod unrhyw system simnai sy’n gwasanaethu teclyn y tenant ei hun yn cael ei chynnal a’i chadw i waredu cynhyrchion hylosgiad yn effeithiol ac yn ddiogel.

Dolenni perthnasol

Dod o hyd i beiriannydd Cofrestredig Diogelwch Nwy
Cofrestr Diogelwch Nwy

Pwysig

Os oes gennych fonitor carbon monocsid a’i fod yn gwneud sŵn am ddim rheswm, rhaid i chi gysylltu â:

TRANSCO ar 0800 111 999 a Chartrefi Cymoedd Merthyr cyn gynted â phosibl.