skip to main content

Symud Tŷ

Os ydych yn symud i un o’n cartrefi ni, yn symud allan neu’n symud i wahanol gartref CCM, mae’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch yma.

Symud i Fewn

Mae symud tŷ yn amser cyffrous ond hefyd yn amser caled; mae llawer i feddwl amdano! Yma yng Nghartrefi Cymoedd Merthyr, hoffem wneud y broses hon mor hawdd â phosibl. Yn yr adran hon, cewch wybod am ddychwelyd eich allweddi, ôl-ddyledion i’w talu, cyflenwyr cyfleustodau a phwy mae angen ichi gysylltu ag ef. Gobeithio bod hwn yn helpu!

Beth allwch chi ei ddisgwyl

Pan fyddwch yn symud i’ch cartref gallwch ddisgwyl y bydd yn lân, yn ddiogel heb fod angen unrhyw atgyweiriadau mawr. Bydd ein cartrefi ailosod i gyd yn cyrraedd safon benodol er mwyn ichi wybod beth i’w ddisgwyl yn eich cartref pan fyddwch yn symud yno. Byddwn yn rhoi copi o’r safon ichi cyn ichi symud, sydd hefyd ar gael yma.

Os ydych yn teimlo nad yw’ch cartref newydd yn cyrraedd y safonau a ddisgrifiwyd, ffoniwch ein Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0800 085 7843.

Byddwch hefyd yn cael ymweliad gan eich Swyddog Tai Ardal cyn pen tair wythnos o ddechrau eich tenantiaeth. Bydd hyn yn eich helpu i ymgartrefu a bydd yn sicrhau bod unrhyw ymholiadau heb eu hateb yn cael eu hateb.

Nwy, trydan, dŵr, olew ac LPG

Pan fyddwch yn cofrestru ar gyfer eich tenantiaeth, bydd eich Swyddog Tai Ardal yn rhoi gwybod ble i ddod o hyd i’r:

 • Mesurydd nwy
 • Mesurydd trydan
 • Mesurydd dŵr
 • Tap cau dŵr

Cyn ichi symud i mewn, mae angen ichi sicrhau bod gennych drydan a nwy.

Mae’n hawdd trefnu hyn:

CAM 1: Cael gwybod pwy oedd yn cyflenwi’r nwy a/neu’r trydan i’ch eiddo o’r blaen drwy ddefnyddio’r rhifau ffôn isod

CAM 2: Ar ôl ichi gael gwybod pwy sy’n cyflenwi’r gwasanaethau i’ch eiddo, ffoniwch y cwmni i roi’ch manylion iddynt a’r darlleniadau mesurydd. Os oes cerdyn nwy neu allwedd mesur, mae’n bosibl y bydd yn cymryd hirach ichi sefydlu’ch cyflenwadau. Cofiwch y gallech arbed arian drwy newid cyflenwyr ynni.

Os byddwch yn penderfynu newid, sicrhewch fod eich cyflenwr newydd yn gallu’ch cysylltu cyn ichi symud i mewn.

CAM 3: Ar ôl cwblhau’r cyfan uchod, cysylltwch â ni a byddwn yn anfon gosodwr nwy allan i dynnu’r cap oddi ar y mesurydd nwy a chwblhau’r archwiliadau diogelwch.

Ni ellir gwneud yr archwiliad hanfodol hwn nes bod y cyflenwad nwy a thrydan wedi’i gysylltu.

Os oes mesuryddion nwy neu drydan wedi’u gosod yn eich eiddo, bydd angen ichi sicrhau bod gennych gredyd ar eich allwedd/cerdyn mesur cyn trefnu’r archwiliad diogelwch nwy. Os nad oes credyd gennych, mae’n bosibl yr ailgodir tâl arnoch.

Yn ystod y gaeaf, mae unrhyw gartrefi gwag yn cael eu diferu fel arfer ac mae angen ail-lenwi’r system. Peidiwch â cheisio defnyddio’r system gwres canolog na throi’r dŵr ymlaen nes bod yr archwiliad diogelwch nwy wedi’i wneud, oherwydd gallai hyn achosi gorlifo.

Caniatewch o leiaf 48 awr am hyn.

Gwres

Bydd systemau gwres canolog yn cael eu harchwilio gan beiriannydd cymwysedig a’u profi tra bydd y cartref yn wag i sicrhau eu bod yn gweithio’n ddiogel ac yn gywir. Rydym yn gwneud archwiliad arall pan gaiff y cartref denant, ffoniwch ni ar 0800 085 7843 neu 01685 727772 i drefnu apwyntiad. Bydd ein holl osodiadau a theclynnau’n cael eu harchwilio gan beirianyddion nwy ar y Gofrestr Diogelwch Nwy i sicrhau eu bod wedi’u gosod yn gywir, eu bod yn ddiogel i weithredu a’u bod yn bodloni rheoliadau cyfredol. Sylwch eich bod yn gyfrifol am eich teclynnau nwy eich hun, a dylech drefnu cynnal a chadw’r rhain bob blwyddyn.

Pwy i roi gwybod iddo eich bod wedi symud tŷ

Mae angen ichi roi gwybod i lawer o bobl eich bod wedi symud tŷ. Gorau po gynted y gwnewch chi hyn. Dyma restr o rai o’r bobl bwysicaf i ddweud wrthynt eich bod wedi symud, a fydd yn eich helpu i gofnodi wrth bwy rydych wedi dweud.

Ariannol Gwasanaethau Symud i Mewn Iechyd Eraill
Banc neu Gymdeithas Adeiladu
Cwmnïau yswiriant
– Car
– Cartref
– Bywyd
Cardiau credyd
Rhentu/hurbwrcas
Cwmnïau pensiwn
Cynilion/bondiau
Eich cyflogwr
Cwmnïau catalog
Asiantaeth Budd-daliadau
Y Cyngor
Y Dreth Gyngor
Cofrestru Etholiadol
Teleffon
– Llinell dir
– Symudol
Gwasanaethau lloeren/rhyngrwyd
Trwyddedu Teledu
Dŵr
Trwyddedau gyrru a cherbyd
Meddyg
Deintydd
Optegydd
Gofalwyr Cartref
Ymwelwyr Iechyd
Gweithwyr Cymdeithasol
Ysgol
Colegau
Ysgol Feithrin
Llyfrgell
Symud allan

Sut i roi pen ar eich tenantiaeth

Ni waeth am ba reswm rydych am symud ymlaen, rydym yma i helpu. Os hoffech roi pen ar eich tenantiaeth, rhaid ichi:

 • Roi o leiaf pedair wythnos o rybudd yn ysgrifenedig – rhaid i’r rhybudd ddod i ben ar ddydd Sul
 • Gwagio eich cartref a dychwelyd yr holl allweddi inni erbyn canol dydd y dydd Llun yn syth ar ôl i’ch cyfnod o rybudd ddod i ben. Byddwch yn gyfrifol am ddiogelwch yr eiddo a thalu rhent nes bod yr holl allweddi wedi’u dychwelyd.
 • Tynnu’r holl ddodrefn, eiddo a sbwriel o’r tu mewn a’r tu allan i’r eiddo. Efallai byddwn yn codi tâl arnoch am symud unrhyw beth y byddwch yn ei adael ar eich ôl.
 • Gadael eich cartref mewn cyflwr da, mewn trefn addurnol resymol ac mewn cyflwr glân (efallai bydd tâl yn cael ei godi os na fyddwch yn gwneud hyn)
 • Rhoi gwybod i bob cyflenwr (nwy, trydan, dŵr, ffôn) am eich cyfeiriad newydd
 • Darparu manylion eich cyfeiriad newydd i’r adran Treth Gyngor yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
 • Sicrhau bod eich rhent wedi’i dalu i gyd.

Os hoffech roi pen ar denantiaeth ar ran tenant sydd wedi marw, cysylltwch â’n Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Symud ymlaen