skip to main content

Larymau Tân

 

Mae tân yn difrodi’r cartref ond hefyd eiddo personol – nid oes byth modd adnewyddu rhai pethau fel ffotograffau neu anifail anwes annwyl. Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr a’r Frigâd Dân yn cydweithio i dargedu rhannau o’r fwrdeistref sy’n cael eu hystyried yn rhai uwch eu risg, fel blociau o fflatiau a mannau lle mae tân wedi digwydd ac achosi difrod sylweddol. Os byddant yn ymweld â’ch cartref chi, manteisiwch ar y cyfle i gael sgwrs am ddiogelwch tân a sut i gadw chi’ch hun a’ch teulu’n ddiogel.

Os ydych chi’n credu y gallech elwa ar ychydig o gyngor ar ddiogelwch tân, cysylltwch â Chartrefi Cymoedd Merthyr ar 01685 727773 neu trowch at wefan Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru ar www.southwales-fire.gov.uk

Diogelwch Tân yn y Cartref

A oeddech chi’n gwybod……

  • Bod pobl sy’n byw mewn llety wedi’i rentu neu wedi’i rannu saith gwaith mwy tebygol o gael tân yn y tŷ na pherchen-feddianwyr.
  • Bod diffyg larwm mwg sy’n gweithio yn dyblu’ch risg o farwolaeth.
  • Bod canhwyllau’n achosi pum gwaith mwy o danau’r dydd nag achosion eraill tanau domestig.

 

Y Gegin

Gyda’i hoffer pŵer trydan, ei ffwrn, ei phopty a’i holew coginio fflamadwy, y gegin yw un o’r lleoedd mwyaf peryglus yn eich cartref o ran tân. Mae’r rhan fwyaf o danau tŷ yn dechrau yn y gegin.

Gall yr awgrymiadau isod wneud eich cegin yn lle mwy diogel.

  • Peidiwch â gorlwytho socedi trydanol â nifer o declynnau.
  • Sicrhewch fod eich popty’n cael ei archwilio bob blwyddyn gan beiriannydd diogelwch nwy hyfforddedig, os yw’n un nwy, a bod ei holl gysylltiadau’n ddiogel, os yw’n un trydan.
  • Wrth goginio, trowch handlenni sosbenni tuag at gefn y popty er mwyn gwneud colledion damweiniol yn llai tebygol.
  • Storiwch fatsis y tu hwnt i gyrraedd y plant.
  • Peiriannau ffrio dwfn – os ydyn nhw ar dân, PEIDIWCH Â THAFLU DŴR ar yr olew sy’n llosgi – ceisiwch gau caead y peiriant neu lethu’r tân â chlwtyn gwlyb i gyfyngu ar yr ocsigen. Ystyriwch gael peiriant ffrio dwfn trydan yn lle’ch un ar ben y popty.

Y Garej / Sied / Tŷ Allan

Efallai mai’r garej yw’r lle yn y tŷ sy’n cael ei ddiystyru fwyaf o ran diogelwch tân. Yr holl ganiau paent, petrol i’r peiriant torri lawnt, silindr nwy’r barbeciw, poteli tyrpant a gwirod methyl…

Os hoffech wneud eich garej yn fwy diogel, cofiwch storio’r holl hylifau fflamadwy mewn cynwysyddion priodol. Os oes gennych ffynhonnell wres fel twymydd dŵr yn eich garej, cofiwch gadw’ch eitemau fflamadwy’n ddigon pell oddi wrtho.

Taflwch glytiau wedi’u socian ag olew a phaent ar unwaith ar ôl eu defnyddio – peidiwch â’u cadw mewn pentwr yn y gornel. Datgysylltwch offer pŵer pan fydd yn segur a pheidiwch byth â thanio offer pŵer petrol y tu mewn i’r garej.

Yn olaf, ystyriwch gadw diffoddwr tân yn y garej – diffoddwr tân a larwm mwg.

 

Cadw ardaloedd cysgu a byw yn ddiogel

Gallwch osgoi tanau trydanol yn yr ystafell wely drwy ddiffodd blancedi trydan, goleuadau, gwresogyddion a setiau teledu ac ati wrth y wal tra byddan nhw’n segur.

Os ydych yn ysmygu, cofiwch fod yn ddiogel a pheidio ag ysmygu yn y gwely.

Peidiwch â gadael canhwyllau ynghyn heb eu gwylio.

Yn yr ystafell fyw, gosodwch sgrin o flaen tanau agored a llosgwyr coed. Sicrhewch eich bod yn cadw’r apwyntiad i lanhau’ch simneiau bob blwyddyn. Peidiwch â gadael marwydos ac ulw’n mudlosgi dros nos mewn lleoedd tân agored.

Sicrhewch fod o leiaf metr o le clir bob ochr i wresogyddion.

Sicrhewch yn rheolaidd fod yr holl gortynnau a socedi trydanol yn ddiogel, heb fod yn rhydd nac ar ddangos.

 

Atal tân mewn ardaloedd eraill

Mae’r ystafell ymolchi, gyda’i chyfuniad o ddŵr a thrydan, yn cyflwyno her arall o ran diogelwch tân. Diffoddwch bob teclyn trydan pan fydd yn segur, a datgysylltu’r plwg. Peidiwch â gadael tywelion neu ddillad yn hongian ger gwresogyddion.

Mae matiau ac eiddo arall sy’n cael eu cadw mewn ardaloedd cymunedol yn gallu achosi peryglon baglu a thân, ac mae hyn yn peryglu eraill felly cadwch yr ardaloedd hyn yn glir.

Larwm mwg yw’r ffordd rataf o achub bywyd – felly peidiwch â chael gwared ar unrhyw rai sydd wedi’u gosod yn eich cartref. Os ydyn nhw wedi torri neu ar goll, ffoniwch Gartrefi Cymoedd Merthyr.

Manylion yr Asesiad

2 & 3 The Green              6 & 7 The Green

10 & 11 The Green          Attlee House     

Buckland House              Cefn Isaf

Glydwr House                  Hywel House

Joseph Parry Court          Kemsley House

Maesygarreg Flats           Morlais Court

Portal House                    St Tydfils Court

Swn Yr Afon                     Taf Fechan

Trevethick House             Wilson Court

 

 

 

Prawf Dydd Mawrth

Mae Larymau Mwg yn Achub Bywydau

Sicrhewch eich bod yn profi’ch larwm bob dydd Mawrth a pheidiwch BYTH â thynnu unrhyw ran o’r uned allan oherwydd gallai’r larwm hwn achub eich bywyd chi a’ch teulu os bydd Tân.

Os yw wedi torri neu wedi’i ddifrodi, cysylltwch â Chartrefi Cymoedd Merthyr a gofyn am gael ei atgyweirio.