skip to main content

Tenantiaeth â Chymorth

Mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn darparu cymorth tenantiaeth i’r ardal leol. Mae modd darparu’r gwasanaeth hwn i’n tenantiaid ni ac i denantiaid cymdeithasau tai eraill, landlordiaid preifat a pherchen-feddianwyr.

Mae’r Cynllun Cymorth Tenantiaeth yn cael ei ariannu drwy Gynulliad Cymru a’i gydlynu drwy’r tîm Cefnogi Pobl ‘Un Pwynt Mynediad’.

Mae’r bartneriaeth ‘Un Pwynt Mynediad’ yn cynnwys y cyngor, cymdeithasau tai, ac asiantaethau cyngor a chymorth.

Sut gall cymorth tenantiaeth eich helpu chi?

Gallwn helpu gyda’r pethau canlynol:

 • Cyllidebu a rheoli dyled
 • Hawlio budd-daliadau a gwneud y mwyaf o incwm
 • Cymorth i gael gwasanaethau cyffuriau/alcohol, iechyd meddwl a chwnsela
 • Cymorth i gael at hyfforddiant/addysg a gwaith
 • Cymorth i drefnu atgyweiriadau i’ch cartref
 • Cymorth i sicrhau bod eich cartref yn ddiogel
 • Cymorth i ddelio ag anghytundeb â chymdogion ac eraill
 • Cymorth i wella sgiliau bywyd
 • Cymorth i gael at gymorth proffesiynol (Gwasanaethau Cymdeithasol, meddyg teulu ac ati)
 • Cymorth i fagu’ch hyder
 • Cymorth i rieni sy’n cael trafferth yn cael gofal plant a chymorth perthnasol er mwyn mynychu cyrsiau/gwaith etc

Sut mae ymgeisio am gymorth tenantiaeth?

Os oes unrhyw asiantaeth (fel y Gwasanaethau Cymdeithasol, Shelter, Gofal, Adref) yn gwybod amdanoch, gofynnwch iddynt lenwi ffurflen atgyfeirio ‘Un Pwynt Mynediad’ gyda chi. Os ydych yn denant gyda ni neu gymdeithas tai arall, gofynnwch i’ch swyddog tai eich helpu. Os nad ydych ynghlwm wrth unrhyw un fel hyn, cysylltwch â’r gweinyddwr  ‘Mynediad Un Pwynt’ ar 01685 724690.

Mae’r ffurflen ‘Un Pwynt Mynediad’ yn gofyn am bethau fel:

 • eich amgylchiadau personol
 • gwybodaeth am eich amgylchiadau tai
 • gwybodaeth am eich anghenion cymorth

Pan fydd tîm Cefnogi Pobl ‘Un Pwynt Mynediad’ wedi cael eich ffurflen, bydd yn penderfynu pa asiantaeth sy’n fwyaf addas i’ch anghenion ac, os byddwch yn cytuno, yn trosglwyddo’ch manylion. Bydd yr asiantaeth hon yn cysylltu â chi wedyn i gwblhau asesiad; os taw ni yw’r asiantaeth honno, anelwn at gwblhau hyn cyn pen 5 diwrnod gwaith.

Ar ôl cael eich derbyn ar gynllun cymorth, bydd cynllun cymorth personol yn cael ei gytuno gyda chi. Mae modd rhoi cymorth cyhyd ag y bydd ei angen arnoch neu hyd at ryw 2 flynedd.

Mae’r holl wybodaeth a ddarperir yn gyfrinachol ac ni fydd yn cael ei rhannu â phobl berthnasol heb eich caniatâd

Mwy o Wybodaeth

Am fwy o wybodaeth am y Rhaglen Cefnogi Pobl ewch i dudalen Cefnogi Pobl gwefan Cyngor Merthyr Tudful.