skip to main content

Y Bwrdd

Mae’r Bwrdd yn cynnwys wyth Cyfarwyddwr Anweithredol sy’n cael eu penodi gan y Corff Democrataidd. Yn ogystal â’u sgiliau a’u profiad, penodir hwy ar sail eu gwerthoedd a’u credoau. Mae’r Bwrdd yn cyflawni yn unol â rhaglen waith flynyddol y mae’r Aelodau yn chwarae rhan allweddol yn ei phennu.

Cyfarfodydd y Bwrdd

Mae cyfarfodydd y Bwrdd yn agored i unrhyw un. Maent yn dechrau am 6.00pm ac yn cael eu cynnal yn Cartrefi Cymoedd Merthyr Tŷ Brychan, 22 Heol Lansbury, Gellideg, Merthyr Tudful, CF48 1HA. Os hoffech chi fod yn bresennol mewn cyfarfod fel arsylwr, bydd angen ichi roi gwybod am hynny cyn y cyfarfod.  Gallwch roi gwybod drwy ein ffonio ar 01685 727751

Cyfarfod y Bwrdd

Nicola Evans – Cadeirydd
Nicola Evans – Cadeirydd

Bu Nicola’n Gadeirydd ers pedair blynedd. Mae wedi bod yn gadeirydd Cartrefi Cymoedd Merthyr drwy’r gwaith o gyflawni’r addewidion a wnaed i denantiaid adeg trosglwyddo stoc, cwblhau rhaglen Safon Ansawdd Tai Cymru (WHQS) ac adeiladu eu cynllun tai newydd cyntaf. Yn fwyaf diweddar, fel Cadeirydd Cartrefi Cymoedd Merthyr, mae Nicola wedi llywio’r gymdeithas drwy ei newid mwyaf, sef dod yn gorff tai cydfuddiannol tenantiaid a gweithwyr cyntaf Cymru.

Ym mis Ionawr 2015, cymerodd Nicola swydd Arweinydd Cyfreithiol ar gyfer Comisiwn Pobl Hŷn Cymru.  Yn flaenorol, bu Nicola’n gweithio i Cymorth Cymru, sef corff ymbarél ar gyfer mudiadau yn gweithio gyda phobl agored i niwed, ac am bum mlynedd bu’n Rheolwr Polisi a Gwybodaeth i’r corff. Mae ymrwymiad Nicola i wella bywydau pobl agored i niwed a helpu pobl i adeiladu’r bywyd y maent yn dyheu amdano wedi parhau i dyfu wrth i’w gyrfa ddatblygu.

Magwyd Nicola ym Merthyr Tudful ac y mae’n frwd iawn dros yr ardal ac yn credu fod gan dai ran hanfodol bwysig i’w chwarae wrth adfywio’r ardal.

 

Elizabeth Lendering

Mae Elizabeth yn weithiwr cyllid proffesiynol profiadol sydd â chyfoeth o wybodaeth am y sector a chanddi dros 7 mlynedd o brofiad o weithio ym maes tai cymdeithasol. Mae Elizabeth wedi cymhwyso’n gyfrifydd siartredig, ac yn aelod o Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr. Ar hyn o bryd mae Elizabeth yn gweithio fel Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Grŵp Tai Cadarn, a chynt treuliodd 7 mlynedd fel Cyfarwyddwr Adnoddau Arthritis. Cyn hynny, mae ei phrofiad yn cynnwys gweithio gyda Phartneriaeth Datblygu Stafford (asiantaeth adfywio canol dinas) ac Eaves Housing for Women (tai â chymorth i fenywod agored i niwed). Mae profiad Elizabeth yn cwmpasu elusennau rhyngwladol, cenedlaethol a rhai bychain lleol, gan weithio mewn amgylcheddau gwaith amrywiol o sefydliadau mawr yn y ddinas i gymdeithasau cymunedol bychain lleol. Mae hyn wedi dod ag Elizabeth i gysylltiad ag amrywiaeth eang o bobl.

Mae gan Elizabeth wybodaeth helaeth am lywodraethu gan fod ganddi brofiad o fyrddau amrywiol sydd wedi llywio sefydliadau drwy newid, a hynny fel swyddog gweithredol ac anweithredol. Ar hyn o bryd mae Elizabeth yn drysorydd Cymdeithas Gefeillio Bro Morgannwg, sy’n darparu cyfleoedd iddi wella ei Ffrangeg, ond yn bwysicach na hynny i helpu pobl i ymweld a dod i ymwneud yn gymdeithasol â phobl o’r un anian mewn gwledydd eraill.

Mae Elizabeth yn hynod frwd dros feicio, yn mwynhau garddio a thynnu lluniau ac mae’n aelod o Gôr Cymunedol Lleisiau’r Fro. Mae ganddi dri mab ac un wyres.

Stephanie Howarth

Mae Stephanie yn bartner Eiddo Masnachol gyda Chyfreithwyr Stone King LLP.  Mae Stephanie yn arbenigo mewn gweithio gydag Elusennau a sefydliadau eraill di-elw ac yn ymdrin â phob agwedd ar eiddo masnachol gan gynnwys ariannu eiddo, caffael rhydd-ddaliad a lesddaliad, gwarediadau a phob mater cyffredinol cysylltiedig â landlordiaid a thenantiaid.

Magwyd ac addysgwyd Stephanie ym Merthyr Tudful, a chymhwysodd yn wreiddiol fel nyrs yn y lluoedd arfog. Yn ddiweddarach yn ei gyrfa, ail-hyfforddodd fel cyfreithiwr, gan gymhwyso yn 1998. Mae Stephaine yn byw ym Merthyr Tudful ar hyn o bryd.

Carol James

Bu Carol yn weithiwr proffesiynol ym maes Adnoddau Dynol am dros 30 mlynedd ac mae wedi gweithio mewn sawl sector (di-elw, y GIG, addysg a masnachol) ac y mae’n aelod o’r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu (CIPD). Mae’n dod ag ystod eang o sgiliau i swydd aelod o’r bwrdd, ac enillodd y sgiliau hynny drwy weithio yn y DU, Awstralia, yr Unol Daleithiau, yr Ariannin, yr Iseldiroedd, y Swistir a Singapore.

Ganwyd Carol yng Nghaerdydd a bu’n byw yn Wiltshire am gyfnod byr, ond dychwelodd i Gaerdydd i orffen ei haddysg yn yr ysgol yn lleol. Yna symudodd Carol i Awstralia am 7 mlynedd cyn dychwelyd i Gymru. Dychwelodd i Awstralia ddwywaith wedyn i fyw a gweithio, ond yn y diwedd ymsefydlodd yng Nghaerdydd wedi iddi gael ei merch.  Mae Carol yn briod ac mae ganddi bellach ŵyr ac wyres.

Mae gan Carol hanes hir gyda Chymdeithas y Sgowtiaid, a bu’n Arweinydd y Cybiaid, Comisiynydd Ardal Cynorthwyol ar gyfer Hyfforddiant Arweinwyr a Chomisiynydd Rhanbarthol.  Ar hyn o bryd mae’n Gadeirydd Pwyllgor Penodiadau Cyngor y Sgowtiaid Bro Morgannwg ac yn hyfforddwr sy’n ymdrin ag agweddau arweinyddiaeth a gweithio gydag oedolion.

Rachel Honey-Jones

Mae Rachel wedi gweithio ar draws y sector Tai gan ddechrau ei gyrfa gyda Chyngor Bro Morgannwg lle y bu’n gweithio ar raglen Trosglwyddo’r Stoc Tai ar ôl graddio gyda gradd Meistr o Brifysgol Caerdydd. Yna, ymunodd Rachel â’r Sefydliad Tai Siartredig lle y bu’n dal y swydd Cydlynydd un-i-un ar gyfer De Cymru a Phowys, gan ddarparu cymorth ar gyfer buddion cymunedol ac ymgysylltu â thenantiaid ar draws ei rhanbarth gwaith. Yna ymunodd Rachel â thîm Adfywio Cymunedol Cartrefi NPT, gan ganolbwyntio ar y buddion ychwanegol y gall buddsoddi mewn tai ei roi i gymunedau. Erbyn hyn, mae’n Bennaeth Adfywio Cymunedol yng Nghymdeithas Tai Newydd.

Y tu allan i’w swydd bob dydd, bu Rachel yn Is-gadeirydd Bwrdd y Family Housing Association am ddwy flynedd rhwng 2014 – 2016. Yr oedd hi hefyd yn rownd derfynol cystadleuaeth Arweinydd Ifanc 24 Housing yn 2015.

Daw Rachel yn wreiddiol o Abertawe, ac ar hyn o bryd mae’n byw ym Margam gyda’i gŵr a’i merch.

Jonathan Tumelty

Bu Jon yn gweithio gydol ei yrfa ym meysydd diogelwch cymunedol a thai ac mae’n credu’n gryf y dylai cymdeithas amddiffyn pobl agored i niwed (lle bynnag y bo’n bosibl). Mae’r gred hon yn parhau i’w yrru ymlaen ac mae ei ddiddordeb mewn diogelwch cymunedol wedi cryfhau ers iddo ennill gradd MSc yn y pwnc. Dechreuodd Jon ei yrfa ym maes diogelwch cymunedol pan lansiwyd canolfan gyswllt 101 yng Nghaerdydd yn 2006 ac wedi hynny bu’n gweithio i Gyngor Caerdydd a Chartrefi Dinas Casnewydd. Yn 2012, symudodd i Cartrefi RCT i reoli eu Tîm Diogelwch Cymunedol. Yn dilyn ail-frandio, mae Jon wedi ymgymryd ag ail dîm, gan ddarparu gwasanaethau rheoli tai ar gyfer ychydig dros hanner eu stoc tai.

Y mae rhai o brif gyflawniadau Jon yn cynnwys gweithredu cynllun peilot rhannu gwybodaeth cyntaf y DU gyda Heddlu De Cymru (gan ennill gwobr ‘Arloesedd y Flwyddyn’ 2018 yng Ngwobrau Tai y DU y Sefydliad Tai Siartredig); datblygu meddalwedd rheoli achosion a’i roi ar waith yn llwyddiannus gyda chwmni yng Nghaerdydd (bellach yn cael ei dreialu gan y GIG ar gyfer ei gyflwyno ledled y DU); a helpu i lunio’r cynllun peilot ‘Review Together’ i edrych ar ddulliau gweithredu a oleuir gan drawma yng nghyswllt tai.

Mae Jon yn byw yng Nghaerdydd. Mae’n briod ac yn dad balch i ddau o blant. Mae wedi cynrychioli Cymru a Phrydain Fawr fel saethwr reiffl targed calibr llawn ac mae’n treulio’i ‘amser hamdden’ yn hyfforddi ar gyfer marathon neu ras cwrs rhwystrau achlysurol ac yn fwyaf diweddar mae wedi dod yn feiciwr ffordd ymroddedig ac mae hefyd yn feiciwr mynydd.

Calvin Jones

Mae Calvin Jones yn Athro Economeg ac yn Ddirprwy Ddeon yn Ysgol Fusnes Caerdydd, Prifysgol Caerdydd, lle y mae’n arwain strategaeth Gwerth Cyhoeddus unigryw’r Ysgol.  Bu Calvin yn gyflogedig gan y Brifysgol ers 1998 ac y mae ganddo PhD yn Economeg Twristiaeth a Digwyddiadau Chwaraeon Mawr. Mae Calvin yn arbenigo mewn dadansoddi economi Cymru, ac mae ei ddiddordeb yn y Cymoedd yn golygu fod ganddo wybodaeth gyd-destunol ragorol ynghylch sut y mae Cymru’n ‘gweithio’ a’r materion penodol sy’n gyrru neu’n rhwystro llwyddiant yng nghymunedau’r Cymoedd.

Mae gwaith ymchwil gyfredol Calvin yn cynnwys aelodaeth Rhwydwaith Economi Sylfaenol Cymru, a phrosiect cysylltiedig yn edrych ar gaffael Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (RSL) yn Nhorfaen; gwaith gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol ynghylch sgiliau i’r dyfodol, ac ar ddeall cynnydd tuag at y saith ardal ‘nod’; effaith band eang cyflym iawn yng Nghymru; a gwaith gyda Swyddfa Archwilio Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru ac eraill yn edrych ar sut y gall caffael a modelau busnes cymdeithasol gael eu defnyddio i helpu i wella canlyniadau cymdeithasol-economaidd (ac amgylcheddol) Cymru.

Bu Calvin yn fethiant fel seren roc ac fel nofelydd, ond y mae wedi ennill medal Madden Ross ym maes Gwyddoniaeth Ranbarthol. Yn 2012, ysgrifennodd y darn comedi du ‘A Million Years of Sunshine’.

Chris Bolton

Chris yw’r Rheolwr Cyfnewid Arfer Da yn Swyddfa Archwilio Cymru (WAO) ac y mae’n gyfrifol am ddatblygu a gweithredu dull Swyddfa Archwilio Cymru o ran rhannu arfer da ar draws gwasanaethau cyhoeddus. Arweiniodd hyn at newid sylweddol yn rôl WAO a chafodd gydnabyddiaeth am fod yn effeithiol ac arloesol gan randdeiliaid a chymheiriaid yn ogystal â chan adolygiadau annibynnol. Yn 2018 dyfarnwyd Cymrodoriaeth Deithio Winston Churchill i Chris astudio mentrau cydweithredol ar raddfa fawr yng Ngwlad y Basg (Gogledd Ddwyrain Sbaen) a New England (Yr Unol Daleithiau). Mae Chris yn credu’n wirioneddol mai sail dyfodol Cymru yw gweithgarwch economaidd sydd wedi’i wreiddio ac yn cael ei reoli gan ei gymunedau, ei fentrau cydweithredol a chydfuddiannol.

Mae Chris yn Aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr Menter Gydweithredol Cartrefi sy’n cynorthwyo pobl i fyw bywydau da yn y gymuned, ac mae hefyd yn aelod o’r Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu ar gyfer Panel Cynghori Cymru.

Ganwyd Chris yn Nelson, a bu’n gysylltiedig â Merthyr Tudful gydol ei oes.