skip to main content

Y Corff Democrataidd

Y Corff Democrataidd yw’r corff etholedig sy’n cynrychioli aelodau a’r gymuned leol. Mae’r Corff Democrataidd yn cael dweud go iawn a dylanwad dros y penderfyniadau allweddol a wneir. Fel aelod, gallwch roi eich hun ymlaen ar gyfer etholiad fel cynrychiolydd ar y Corff Democrataidd, neu gallwch bleidleisio dros gynrychiolydd arall. Bydd aelodau tenantiaid yn pleidleisio dros gynrychiolwyr tenantiaid, a bydd aelodau sy’n gyflogeion yn pleidleisio dros gynrychiolwyr staff.

Mae’r broses ar gyfer ethol y Corff gyfredol bellach wedi’i gwblhau. Diolch yn fawr i bawb wnaeth cynnig eu hunain i gael eu hethol ac i’r aelodau sy’n denantiaid a gymerodd yr amser a’r drafferth i bleidleisio.

Bydd mwy o wybodaeth ar aelodau’r Corff Democrataidd ar gael maes o law.

Cynrychiolwyr Tenantiaid Cynrychiolwyr Gweithwyr
Tenant Representatives Employee Representatives
Nigel Phillips-Gunter (Vice Chair)

Fran Bevan

Gaynor Bradley

Marlene Burns

Vivien Evans

Joan Marshall

Olga Thomas

Paula Hammer

Paul Franklin

Annette Longbottam

Tracey Powell

Natalie Warner Chair)

Alex Bartlett

Julie McCarthy

Kristian Cole

Mark Davies

Kirsty Beattie

Ceri Price

Stephen Puddy

Cwestiynau Cyffredin – Corff Democrataidd

Cwestiynau Cyffredin – Corff Democrataidd

  • Beth yw’r Corff Democrataidd?
  • Mae’r Corff Democrataidd yn grŵp o 11 o denantiaid, 8 gweithiwr a 2 gynrychiolydd o Gyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful. Mae’r tenantiaid aelodau yn ethol y tenantiaid ac mae’r gweithwyr yn ethol y gweithwyr, mae’r Cyngor yn dweud wrth Gartrefi Cymoedd Merthyr pwy fydd cynrychiolwyr y Cyngor bob blwyddyn.
 • A oes yn rhaid i chi fod yn aelod i fod yn rhan o’r Corff Democrataidd?  

 

  • Oes, mae’n rhaid i bob tenant a gweithiwr fod yn aelod i wasanaethu ar y Corff Democrataidd. Bydd hefyd angen i chi fod yn aelod i allu ethol pobl eraill i’r Corff Democrataidd.
 • Pam bod y grŵp yn bodoli? 

 

  • Pan newidiodd CCM i fod yn gymdeithas tai gydfuddiannol (Mai 2016) cafodd y corff ei greu i roi mwy o reolaeth i denantiaid a gweithwyr dros redeg y sefydliad. Mae’r Corff Democrataidd yn gweithio gyda’r Bwrdd a’r Tîm Rheoli Gweithredol a’i ddiben yw cynrychioli aelodau CCM trwy ddylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio ar denantiaid a gweithwyr.
 • Ym mha ffordd ydy’r Corff Democrataidd yn dylanwadu ar bethau? 

 

  • Mae’r grŵp wedi cyfweld ag aelodau Bwrdd a’u hethol, maent wedi bod yn rhan o’r broses o osod rhenti tenantiaid, maent wedi dylanwadu ar ein rhaglen gyfalaf (sef y gwaith gwelliannau a fydd yn cael ei gynnal yn ein cartrefi bob blwyddyn) ac mae’r grŵp hefyd wedi llunio ein strategaeth gorfforaethol sef ‘Yfory’ (mae hon yn gosod yr hyn y byddwn yn ei wneud yn y dyfodol). Mae’r grŵp hefyd wedi ffurfio ‘is-grwpiau’ er enghraifft, mae nifer fach ohonynt yn ymdrin ag achosion apelio cwyn.
 • Pam bod lleoedd ar gael?   

 

  • Y llynedd cafodd pob aelod o’r Corff Democrataidd ei ethol ar yr un pryd ac mae gan gynrychiolwyr tenantiaid a gweithwyr gyfnod sefydlog yn y swydd o 3 blynedd. Yn ystod y blynyddoedd cyntaf bydd yn rhaid i ni wasgaru ymddeoliad y cynrychiolwyr. Mae nifer o resymau dros hyn, er enghraifft, mae pob aelod o’r Corff Democrataidd yn derbyn hyfforddiant i ddysgu am bob elfen o wasanaethau CCM a hefyd effeithiau ehangach nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt er enghraifft, Diwygio Lles. Mae hefyd angen i aelodau’r Corff Democrataidd wneud penderfyniadau a phenodiadau allweddol ar ran yr aelodau ac felly mae angen iddynt fod â’r wybodaeth a’r profiad i wneud hynny. Pe na bai’r broses wasgaru gennym ni, byddai’n rhaid i bob aelod sefyll i lawr ar yr un pryd a byddai hynny’n arwain at Gorff Democrataidd sy’n cynnwys cynrychiolwyr tenantiaid a gweithwyr newydd sbon. Trwy’r broses wasgaru ceir parhad sgiliau a phrofiad a gall aelodau newydd ddysgu gan y rhaglen hyfforddiant a phrofiad aelodau eraill y Corff Democrataidd. Gall y tenantiaid a’r gweithwyr gyflwyno eu hunain i gael eu hail-ethol wrth ochr tenantiaid a gweithwyr eraill sydd hefyd yn dymuno sefyll.
 • Nid oes gennyf lawer o brofiad, a fyddaf yn derbyn cymorth?  

 

  • Byddwch, caiff hyfforddiant mewn amrywiaeth o feysydd ei gynnig i bob aelod o’r Corff Democrataidd er enghraifft rheolaeth tai, TG a chyllid. Cewch hefyd gyfle i fynychu cynadleddau i’ch helpu i ennill profiad. Rydym yn chwilio am aelodau tenantiaid y byddant yn dod â’u profiadau o fod yn denant neu o chwarae rôl yn eu cymuned ac sy’n fodlon cynrychioli tenantiaid eraill a chael dweud eu dweud.
 • Faint o ymrwymiad amser fyddai hyn i mi? 

 

  • Fel arfer cynhelir y cyfarfodydd bob chwech i wyth wythnos ac maent yn para am ryw ddwy awr. Ar hyn o bryd cynhelir y cyfarfodydd ar foreau Iau am 10.30am (gallai hyn newid yn y dyfodol).
 • A fyddaf yn cael fy nhalu?  

 

  • Ar hyn o bryd nid yw aelodau Bwrdd yng Nghymru yn cael eu talu am roi eu hamser felly bydd y Corff Democrataidd yn gweithredu yn yr un modd – felly na fyddwch yn cael eich talu ond gallwn dalu am eich treuliau (tacsis, parcio, milltiroedd ayyb.) ac os oes angen gallwn hefyd dalu am gostau cyfrifoldebau gofal.
 • A fyddai modd i mi sefyll i lawr pe bai’n rhaid?  Gobeithiwn fod y wybodaeth hon wedi ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi, fodd bynnag os oes gennych chi gwestiynau o hyd dyma sut i gysylltu â ni.

 

  • Os am ba bynnag reswm nid oes modd i chi barhau yna byddai’n rhaid i chi ymddiswyddo’n ffurfiol a byddai eich rôl naill ai yn cael ei throsglwyddo i’r person nesaf sydd â’r nifer fwyaf o bleidleisiau neu byddwn yn cynnal etholiad arall.
 • Anfonwch neges drwy Facebook neu Twitter
 • Ffoniwch ni ar 01685 727786

 

 

 

Cofnodion democrataidd  07.11.2019

 

Cyfarfodydd yn y dyfodol
 – Agenda
10/05/2018     10:30am
12/07/2018     10:30am
13/09/2018     10:30am
08/11/2018      10:30am