skip to main content

Aelodaeth

Yn Gryfach Ynghyd

Drwy gynnig y dewis i fod yn Aelod, rydym wedi rhoi’r rheolaeth dros ddyfodol y sefydliad i denantiaid a gweithwyr. Mae Aelodaeth yn rhoi i denantiaid a gweithwyr rheolaeth dros benderfyniadau sy’n effeithio arnynt, eu cartref, eu swydd a’r gymuned leol.

Aelodaeth yw’r hyn sy’n ein gwneud yn wahanol!

Rydym am i’n Haelodau i gymryd rhan mewn rhyw ffordd. Rydym yn deall fod gan ein Haelodau ymrwymiadau eraill, felly rydym wedi sefydlu ystod o ffyrdd y gall Aelodau gymryd rhan a dweud eu dweud.

Pwy all fod yn aelod?

Dyw aelodaeth ddim yn costio unrhyw beth – mae e am ddim!

Aelod tenant

Mae aelodaeth yn agored i’n tenantiaid ac unrhyw un sy’n byw mewn cartref tenant, ond eu bod dros 16 oed, ac yn byw yno fel rhan o gartref y tenant.

Ni fydd ymaelodi yn effeithio ar eu tenantiaeth mewn unrhyw ffordd.

Aelod Gweithwyr

Mae aelodaeth yn agored i holl weithwyr CCM, ond eu bod wedi pasio eu cyfnod prawf.

Ni fydd ymaelodi yn effeithio ar eu contract cyflogaeth mewn unrhyw ffordd.

Aelodaeth Gysylltiol

Efallai y bydd rhai lesddeiliaid a mudiadau dielw ym Merthyr Tudful yn gallu dod yn Aelod Cyswllt – cysylltwch â ni

Ffyrdd o gymryd rhan

Mae gennym lawer o wahanol ffyrdd y gallwch gymryd rhan – mae rhywbeth at ddant pawb. Byddem yn hoffi i chi wneud eich aelodaeth yn ystyrlon trwy gymryd rhan mewn rhyw ffordd a dweud eich dweud, ond mae hyn i lawr i chi.

Os oes gennych ychydig funudau i’w sbario, gallwch gwblhau’r holiadur, neu gymryd rhan mewn arolwg. Os oes gennych ychydig mwy o amser, yna efallai y gallech gymryd rhan mewn prosiect cymunedol. Gallech hefyd ymuno â fforwm neu banel, neu hyd yn oed ddod yn gynrychiolydd ar y Corff Democrataidd.

Fel Aelod, bob blwyddyn, byddwch yn cael eich gwahodd i’n Cyfarfod Aelodau Blynyddol lle byddwch yn gallu ymarfer eich pleidlais, pleidleisio ar eitemau, megis ethol eich cynrychiolwyr Corff Democrataidd a chymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. Yn ychwanegol i ochr fusnes y cyfarfod ein nod yw gwneud Aelodau Blynyddol ein Cyfarfod yn ddigwyddiad gwerth chweil i bawb.

Addewid Aelodaeth

Mae llwyddiant ein sefydliad yn nwylo holl Aelodau CCM.

Pan fyddwch yn cofrestru, gofynnwn i chi ymrwymo i’n haddewid aelodaeth:

“Fel aelod rwy’n addo i ymgysylltu â Chartrefi Cymoedd Merthyr, ac i hyrwyddo a chefnogi’r sefydliad hyd eithaf fy ngallu. Yn gyfnewid mae Cartrefi Cymoedd Merthyr yn addo i roi mwy o ddylanwad dros benderfyniadau allweddol i Aelodau ac i ddarparu pecyn budd-daliadau gydag ystod o ostyngiadau sydd o fudd i’r gymuned leol ‘.

Strategaeth Aelodaeth

Mae ein Corff Democrataidd wedi datblygu Strategaeth Aelodaeth sy’n cefnogi ein datblygiad fel sefydliad cydfuddiannol.

Mae pedwar nod i’r strategaeth sy’n edrych ar aelodaeth yn tyfu, sut y byddwn yn cyfathrebu gydag Aelodau, sut yr ydym yn annog Aelodau i gymryd rhan ac yn olaf sut y gall Aelodau fuddio.

Cynllun Buddion Aelodaeth

Mae CCM wastad wedi bod yn ymrwymedig i gefnogi a hyrwyddo sefydliadau lleol, byddwn yn parhau i wneud hyn drwy aelodaeth. Fel diolch am eich cyfraniad rydym wedi llunio cynllun buddiannau aelodaeth, mae hwn yn gynllun unigryw ar gael yn unig i Aelodau CCM.

Mae rhestr lawn o gynigion / cymhellion ar gael yma.

Rydym bob amser yn agored i awgrymiadau sydd gan ein haelodau am ein cynllun gwobrau aelodaeth. Os oes unrhyw fusnesau byddech yn hoffi ei weld ar y cynllun hwn, neu os oes gennych eich busnes eich hun ac yr hoffech ymuno, yna cysylltwch â ni.

 

 

Elusen yr Aelodau

Cafodd elusen yr aelodau ei lansio gyntaf yn 2017 pan gafodd un o weithwyr Cartrefi Cymoedd Merthyr y syniad i gael elusen benodol i aelodau, yn ôl pleidlais yr aelodau. Y cysyniad tu ôl iddo oedd bod elusennau o fewn Merthyr Tydfil nid yn unig yn cael y cyfle i dderbyn cyllid angenrheidiol ond byddai hefyd yn codi proffil yr elusen. Buasai aelodau hefyd yn cael y cyfle i ddod ynghyd mewn amrywiaeth o gyfleoedd codi arian.

Nawr, pob mis Mawrth, mae’r Corff Democrataidd yn dewis rhestr fer o dair elusen sydd yn gweithredu o fewn Merthyr Tydfil o restr fwyaf poblogaidd yr aelodau a’r gymuned leol. Wedyn mae’r enwebiadau yma yn mynd allan i’n holl aelodau sydd wedyn yn pleidleisio am eu dewis gorau. Mae’r elusen sydd yn derbyn y nifer uchaf o bleidleisiau yn cael ei gyhoeddi ym mis Ebrill ac wedyn hwnnw fydd ein Helusen yr Aelodau ar gyfer y flwyddyn ariannol ganlynol.

Ar hyd y flwyddyn rydym yn cynnal cyfleoedd codi arian i bawb cael cymryd rhan ynddynt, gyda’r gobaith o godi gymaint ag sydd yn bosib i’r elusen a ddewiswyd. Yn ogystal â chodi arian rydym hefyd yn trefnu i roi cymorth i godi proffil yr elusen drwy, er enghraifft, hysbysebu unrhyw wasanaethau maent yn eu cynnig.

Elusen yr Aelodau eleni 2018-19 yw’r Gymdeithas Alzheimer’s. Mae ganddynt swyddfa ym Merthyr Tydfil ac maent hefyd yn cynnig llawer o wasanaethau i bobl Merthyr Tydfil sydd wedi cael eu heffeithio mewn unrhyw ffordd gan Alzheimer’s.

Am fwy o wybodaeth ar Alzheimer’s, ewch i’w gwefan www.alzheimers.org.uk

Am restr o’r gwasanaethau y maent yn eu cynnig ym Merthyr Tydfil, cliciwch yma

Pe baech yn hoffi rhoi arian i’r Gymdeithas Alzheimer’s, gallwch wneud drwy glicio ar ein gwefan ‘Just Giving’ yma.

Os ydych yn;

  • Elusen ym Merthyr Tydfil, neu yn elusen genedlaethol ond gyda swyddfa leol ym Merthyr Tydfil, fe allwch gael eich ystyried am enwebiad.
  • Yn aelod o Cartrefi Cymoedd Merthyr ac yn hoffi enwebu elusen sydd yn agos i’ch calon.
  • Neu os ydych yn aelod a buasech yn hoffi ein helpu i godi arian

 

Cysylltwch gyda ni drwy e-bostio membership@mvhomes.org.uk neu ffoniwch Swyddog Cyswllt Cymunedol Cartrefi Cymoedd Merthyr ar 01685 727786.

 

2017-18 Elusen y flwyddyn – MATV Mind swm a godwyd- £1929.30

“Caiff yr arian a godwyd gan Cartrefi Cymoedd Merthyr ei ddefnyddio i ariannu ein gwasanaeth ‘Cysylltwch â ni’, mae’r rhain yn sesiynau cwnsela am ddim i rai sydd angen siarad gyda chwnselydd cymwysedig yn gyflym. Rydym yn ofnadwy o ddiolchgar i Cartrefi Cymoedd Merthyr, gyda’u cefnogaeth nhw rydym wedi gallu codi proffil ein sefydliad ac wedi gallu hyrwyddo ein gwasanaethau a’n prosiectau”.

Ymaelodwch nawr

Mae dwy ffordd y gallwch gofrestru:

Lawrlwythwch ein ffurflen gais a’i e-bostio at buildingourmutual@mvhomes.org.uk

Ffoniwch y Tîm Ymgysylltu a Pherchnogaeth ar 01685 727786 a chwblhewch y ffurflen dros y ffôn.

Mae aelodaeth ar agor i denantiaid a gweithwyr presennol CCM.

Os ydych yn chwilio am gartref ewch i’r adran ar Chwilio am Gartref.